ВІДКРИТИЙ ДОСТУП

1.   СТАТУТ  КЗДО № 366 ДМР

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту

гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

 

___________№ _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

(ЯСЛА-САДОК) № 366

 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2021

1. Загальні положення

 

1.1.    КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА- САДОК)  № 366  ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Заклад).

Тип закладу – ясла-садок.

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

Форма власності: комунальна.

Повне найменування: Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  № 366 Дніпровської міської ради, скорочена назва: КЗДО № 366 ДМР.

1.2. Місцезнаходження Закладу: 49087, м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 92.

1.3. Засновником Закладу є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради (далі – Засновник). Заклад підзвітний та підконтрольний Засновнику. Органом управління є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі – Орган управління).

1.4. Засновник або Орган управління здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код 34498418, з централізованою системою бухгалтерського обліку.

1.6. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його структурного підрозділу в галузі освіти, цим Статутом.

1.7. Головною метою діяльності Закладу є:

– забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти;

– задоволення потреб дитини у догляді, вихованні, навчанні та оздоровленні;

– створення умов для фізичного, розумового, духовного і цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації;

– формування необхідних життєвих навичок дитини та її готовності продовжувати освіту.

1.8. Основні завдання Закладу:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до освітнього процесу;

– провадження експериментальної та інноваційної діяльності;

– здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Закладу. 

          1.9. Заклад несе відповідальність перед територіальною громадою міста Дніпра, здобувачами освіти, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

          1.10. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

1.11. У Закладі визначена українська мова навчання.

1.12. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

           

2. Комплектування

 

2.1. Порядок комплектування Закладу визначається чинним законодавством України.

2.2. Заклад може мати одновікові та різновікові групи загального розвитку, а також групи з денним, цілодобовим та короткотривалим режимом перебування дітей.

2.3. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти.

2.4. Закриття та перепрофілювання груп за віком дітей здійснюється за наказом  Органу управління.

2.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку, при необхідності можливе відкриття груп для дітей з особливими освітніми потребами – інклюзивні групи.

2.6. Зарахування дитини до Закладу здійснюється у порядку електронної системи реєстрації дітей дошкільного віку, на безконкурсній основі.

2.7. Для зарахування дитини у Заклад необхідно пред'явити:

– заяву батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють;

– медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– документи для встановлення батьківської плати за харчування (при наявності пільг);

– висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю (для інклюзивних груп).

          2.8. Діти, які перебувають у Закладі короткотривалий час чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у Закладі.

          Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату – 1 раз на місяць у разі необхідності.

2.9. За дитиною зберігається місце в Закладі у літній період та у таких випадках:

– у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

– у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

– на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

2.10. Відрахування дитини із Закладу може  здійснюватися:

–  за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини;

– на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Закладі відповідного типу;

– у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

– у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

– у разі невідвідування дитиною Закладу протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

2.11. Адміністрація Закладу зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків здобувачів освіти або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

2.12. Забороняється безпідставне відрахування дитини з Закладу.  

 

3. Режим роботи

 

3.1. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 год. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

Щоденний графік роботи Закладу: з 7.00 до 17.30.

3.2. Щоденний графік роботи Закладу:

– група для дітей раннього віку з 7.00 до 17.30

– група для дітей дошкільного віку з 7.00 до 17.30

– чергова (раннього віку/дошкільного віку) група з 17.30  до 19.00.

 

4. Організація освітнього процесу

 

4.1. Навчальний рік у закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Освітній процес у Закладі здійснюється відповідно до освітньої програми, розробленої на основі Базового компонента дошкільної освіти.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується його керівником.

4.3. На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує план роботи на рік та оздоровчий період, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.4. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей Заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, гуманітарний тощо).

          4.5. Заклад може надавати платні освітні та інші послуги згідно з чинним законодавством у межах гранично допустимого навантаження дитини.

 

5. Організація харчування і медичного обслуговування дітей

 

5.1. Харчування дітей у Закладі проводиться відповідно до чинного законодавства України.

5.2. У Закладі визначений 3-разовий режим харчування.

5.3. Харчування у Закладі здійснюється на умовах аутсорсингу компанією, обраною за результатами публічної закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства Органом управління, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та батьківської оплати (спеціального фонду надходжень) відповідно до норм харчування та умов договору про надання послуги.

У групах з короткотривалим перебуванням дітей харчування не здійснюється.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування покладається на Засновника, Орган управління, медичних працівників та керівника Закладу.

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням міської ради за рахунок коштів міського бюджету.

          5.6. Медичне обслуговування дітей у Закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Медичний персонал Закладу здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування, проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, та працівників Закладу.

 

6. Учасники освітнього процесу

 

6.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:

– здобувачі освіти (діти дошкільного віку, вихованці);

– педагогічні працівники (директор, вихователь-методист, вихователі, асистенти вихователів, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізичної культури, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти);

– помічники вихователів;

– медичні працівники;

– батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;

– асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

– фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

6.2. Права дитини:

– безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

6.3. Права батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють:

– вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

– звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

– бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;

– брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

– інші права, що визначені Законом України «Про освіту».

6.4. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, до народних традицій і звичаїв;

– своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку;

– виконувати інші обов’язки, що визначені Законом України «Про освіту».

6.5. Педагогічні працівники мають право:

– на захист професійної честі, гідності;

– на вільний вибір форм, методів і засобів роботи з дітьми;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

– на підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– проводити в установленому порядку експериментальну, пошукову роботу;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу;

– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

– на інші права, що не суперечать законодавству України.

6.6. Педагогічні працівники зобов'язані:

– дотримуватись Статуту Закладу, правил внутрішнього розпорядку, умов контракту чи трудового договору, посадової інструкції;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

– забезпечувати умови для засвоєння вихованцями Державної базової програми, інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених Міністерством освіти і науки України;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну  майстерність, загальну і політичну культуру;

– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах;

– виконувати накази та розпорядження керівництва;

– співпрацювати з сім’єю здобувача освіти Закладу з питань його освіти;

– виконувати інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

6.7. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Закладу його керівником.

Трудові відносини працівників Закладу регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Закладу, іншими нормативно-правовими актами.

Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно з чинним законодавством України.

6.8. На посаду педагогічного працівника Закладу приймається особа з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

6.9. Працівники Закладу проходять періодичні медичні огляди в установленому чинним законодавством України порядку.

6.10. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

6.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Управління Закладом

 

7.1. Управління Закладом у межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснюють:

– Орган управління та структурний підрозділ Органу управління в галузі освіти;

– керівник Закладу – директор;

– вищий колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція) колективу Закладу.

7.2. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його керівник, який призначається і звільняється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

7.3. Керівник Закладу:

– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

– здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

– діє від імені Закладу, представляє його  в  усіх державних  та  інших органах, установах і організаціях, може укладати угоди з юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України;

– розпоряджається в установленому порядку майном Закладу і відповідає за збереження матеріально-технічної бази Закладу;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників Закладу;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

– складає штатний розпис;   

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, експериментальну та інноваційну діяльність педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками здобувачів освіти або особами, які їх замінюють;

– щороку звітує про освітню, методичну, фінансово-господарську діяльність Закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють.

7.4. Постійно діючий колегіальний орган у Закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради Закладу можуть входити представники батьківської громадськості, фізичні особи, які проводять освітню діяльність у Закладі.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є керівник Закладу.

7.5. Педагогічна рада Закладу:

– схвалює освітню програму Закладу, оцінює результати її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;

– визначає план роботи Закладу;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативи;

– затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– розглядає питання  впровадження  в  освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

–­ визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю;

– розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішеннями керівника Закладу.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб Закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.

 

7.6. У Закладі можуть діяти:

– органи самоврядування працівників Закладу;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу.

Загальні збори:

– вносять пропозиції про зміни і доповнення до цього Статуту;

– обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

– заслуховують звіт керівника Закладу, голови ради Закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

 

8. Майно, матеріально-технічна база

 

8.1. Нерухоме майно, що використовує Заклад, перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, в оперативному управлінні та на балансі Органу управління.

8.2. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Засновника, тобто територіальної громади міста, в особі Дніпровської міської ради, за погодженням з Органом управління або структурним підрозділом з питань освіти відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

8.3. Відповідно до чинного законодавства Заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами.

 

9. Фінансово-господарська діяльність

 

9.1. Заклад є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

9.2. Фінансування Закладу здійснюється головним розпорядником коштів – Органом управління згідно з чинним законодавством України та на основі кошторису.

Джерелами фінансування Закладу є кошти:

– Засновника;

– бюджету міської територіальної громади;

– надходження від платних освітніх та інших послуг;

– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

– інші кошти, незаборонені чинним законодавством України.

9.3. Порядок ведення діловодства у Закладі визначається чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів, яким підпорядковується Заклад.

9.4. Штатний розпис Закладу  встановлюється  (затверджується)  Органом управління відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Статистична звітність про діяльність Закладу встановлюється  відповідно до чинного законодавства України.

 

10. Міжнародне співробітництво

 

Міжнародне співробітництво у Закладі здійснюється відповідно до законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

11. Контроль за діяльністю Закладу

 

11.1. Заклад підпорядкований і підзвітний Органу управління.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю Закладу є державний нагляд у сфері дошкільної освіти, який здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» контролюючими органами, Органом управління та структурним підрозділом Органу управління з питань освіти.

 

12. Реорганізація, ліквідація або перепрофілювання Закладу

 

12.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Закладу приймає його Засновник.

12.2. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання Закладу здійснюється за рішенням його Засновника або за рішенням суду.

          12.3. У разі припинення діяльності Закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до бюджету.

12.4. Заклад вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів,

директор департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради                                           К. А. Сушко                            

 

 

2.Витяг з Закону України «Про освіту» (набрав чинності з 28.09.2017р.)

Стаття 24.Управління закладом освіти

1. Система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами.

Установчі документи закладу освіти повинні передбачати розмежування компетенції засновника (засновників), інших органів управління закладу освіти та його структурних підрозділів відповідно до законодавства.

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

засновник (засновники);

керівник закладу освіти;

колегіальний орган управління закладу освіти;

колегіальний орган громадського самоврядування;

інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Стаття 27.Колегіальні органи управління закладів освіти

1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є вчена або педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

2. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління закладу освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.

Стаття 28.Громадське самоврядування в закладі освіти

1. Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

У закладі освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи самоврядування здобувачів освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

3. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

В.о.завідувача КЗО«ДНЗ (я -с ) №366»ДМР                              

  ______________Н.А.Іванченко

  «____»_____________2020  р.                  

 

 

  СХВАЛЕНО

Рішення педагогічної ради

Протокол № «__»_________2020 р.

 «____»_____________2020 р.

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок ) № 366 »

Дніпровської міської ради

 на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2020

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ

НА 2019- 2020  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 1. Інформаційна картка

 

№ з/п

Відомості

Показники

1

Повна назва закладу

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №366»

Дніпровської  міської  ради

2

Адреса, телефон, e-mail

49087 , м. Дніпро ,

вул.  Калинова , буд.92.

E-mail: [email protected] gmail.com

dnz[email protected]dniprorada.dp.ua

Код ЄДРПОУ 34498418

3

ПІБ завідувача

Іванченко Наталя Анатоліївна

4

Державна атестація

Державна атестація  - листопад  2015 року

5

Кількість вихованців

215 дітей

6

Кількість груп, із них:

11  груп

7

раннього  віку

3  групи

8

 дошкільного   віку

8  груп

9

Режим роботи груп: 

 

10

                                 10,5год.

10  груп

11

 12 год.

1  група

13

Мова навчання

українська

14

Всього працівників:

44 особи

15

  педагогічний персонал

23 особи

16

  обслуговуючий персонал

21 осіб

 

 

 

 

 

 

Організація освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти  у 2020/2021 навчальному році   здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», Інструктивно –методичних рекомендацій «Шодо організації освітньої діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (Лист МОНУ від 30.07.2020 №1/9-411), Інструктивно-методичних рекомендацій щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (Лист МОНУ від 19.04.2018 №1/9-249), навчально-методичних посібників, затвердженими МОН України, рекомендаціями МОНУ, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів, враховуючи постанову Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020р. №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби  (COVID-19)», листа МОНУ від 22.05.2020 №1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти» та залежатиме від   епідемічної ситуації у регіоні.

 

Заклад дошкільної освіти укомплектовано педагогічними кадрами не повністю.  Плинність педагогічних кадрів незначна. Педагогічний склад протягом останніх 3 років змінювався таким чином:

 

 

 

2018/2019

  2019/2020

  2020/2021

Завідувач ЗДО

1

0

0

вихователь-методист

1

1

1

вихователі

18

18

19

психолог

1

1

1

музкерівники

2

2

2

Всього педагогів

23

     22

     23

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітній рівень педагогічного колективу

 

З діаграми можна простежити збільшення кількості вихователів, в тому числі і педагогів з вищою дошкільною освітою. 

 

Кваліфікаційний рівень педагогічного колективу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад педагогічного колективу за віком

 

 

 

Склад педагогічного колективу стажем роботи

 

 

 

 

 

 

1 Аналіз освітнього процесу за 2019 – 2020  навчальний рік.

 

Проаналізувавши  діяльність дошкільного закладу за 2019-2020 навчальний рік  , врахувавши виявлені проблеми та потреби закладу     у методичній  і  освітній   роботі з дітьми   були визначені такі завдання:

 

1. Продовжити роботу над підвищенням мотивації  педагогів   до формування успішної соціалізації дитини, розвитку в неї соціальних потреб, формування соціальних вмінь та навичок.

 2.Розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками  національно - патріотичного виховання.  

3. Крок у майбутнє через сталий стиль життя.

4.Розпочати роботу по впровадженню сучасних технологій соціально - фінансової та економічної освіти дошкільників, системного підходу до охорони життя та зміцнення здоров’я дітей

5.Забезпечення наступності та взаємодії в педпроцесі дошкільного закладу та початкової школи як єдиної динамічної та перспективної системи спрямованої на без кризовий перехід до школи в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

   Дошкільний заклад протягом навчального року вбачав своє головне завдання  в забезпеченні розвитку особистості, здатної орієнтуватися, діяти, творити в новому швидкозмінному суспільстві, адекватно викликам часу  та створенню для цього відповідного середовища. Лише за таких умов, на наш погляд, дошкільна освіта може бути якісною і забезпечить реалізацію поставлених завдань. Діяльність педагогів була спрямована на організацію змістовного, різноманітного буття дітей з метою забезпечення їхнього активного проживання в  дошкільному навчальному закладі , розширення уявлень про навколишній світ і самих себе, про свою Батьківщину і своє місце в житті країни, збагачення досвіду застосування практичних  умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, художньої, предметно-практичної, трудової. Було взято напрямок на створення осередків, які забезпечували б виконання цього завдання.

В 2019– 2020 навчальному році  методична робота з педагогами була спрямована на оволодіння ними ефективними формами організації навчально – пізнавальної діяльності на засадах партнерства , впровадження в освітній процес педагогічних інновацій , пріоритетності принципу активності дитини в здобутті знань для формування особистості дошкільника.

       Вирішення пріоритетних завдань педагоги дошкільного закладу розглядали в контексті Програми виховання і навчання дітей від 2до 7 років «Дитина » та у відповідності до  листа Міністерства освіти і науки від    02.07.2019 р. № 1/9-419  « Щодо організації освітньої роботи в дошкільному навчальному закладу 2019-2020 н.р.»

      Методичне навчання педагогічних працівників здійснювалось в різних формах, які забезпечують підвищення теоретичних знань та набуття педагогом практичного досвіду взаємодії з дитиною в навчально – пізнавальній діяльності. Це - методичні об’єднання , педагогічні ради , семінари – практикуми , відкриті заняття ,консультації та ін. Всі  форми  методичної  роботи  носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчості педагогів, підвищення рівня їх  інноваційної  компетенції. Робота  в закладі будувалась на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та передбачені в річному  плані.Зміст  проведення семінарів    складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних  форм роботи з кадрами. Під час засідання розглядались не лише теоретичні питання, але й практичні завдання, презентувалися  дидактичні  ігри.

Впродовж 2019/2020 років посилилась роль педагогічної ради  як колегіального органу управління, виносилися на її розгляд та обговорення важливі питання матеріально-технічного, програмно-методичного, навчально-дидактичного, ігрового забезпечення освітнього процесу, його технологічності (оптимізації планування, системності й варіативності організації і змістового наповнення освітнього процесу, змін в організації дитячої життєдіяльності, запровадження тестових і діагностичних методик вивчення стану розвитку вихованців та ін.), протягом року було проведено чотири засідання педагогічної ради з них дві онлайн. В проведенні педагогічної ради відзначались актуальністю та доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення з використанням інтерактивних форм та методів, проводилась і підготовча робота до педагогічних рад, доповіді готувалися з досвіду роботи.

 Робота педагогічного колективу  дошкільного навчального закладу відбувалася відповідно до поставлених завдань. У закладі створено  умови для  розвитку творчого потенціалу педагогів. Тематика  методичних заходів різноманітна і відповідала запиту  вихователів, базувалась на  підставі результатів контролю освітнього процесу та річних завдань.  Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених у продовж навчального року, показав, що всі вони мали науково – методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації  навчально – виховного процесу.       

  В освітньому процесі в усіх групах дошкільного закладу віддавалась перевага такому виду організованої зайнятості дітей, як індивідуально-групові     заняття, які гуманізують освітній процес, гармонізують стосунки дитина – дорослий – дитина, задовольняють потреби індивіда в спілкуванні, створюють ситуацію успіху для кожної дитини. Але недостатньо уваги приділялось педагогами  закладу  оволодінню ефективними формами навчально-пізнавальної діяльності на засадах партнерства, взаємодії з іншими, навчанню дітей мислити, чітко формулювати та висловлювати свою думку, цілісно бачити проблемне питання чи ситуацію, приймати обґрунтоване рішення.

Колектив педагогів намагався працювати над облаштуванням розвивального середовища, орієнтуючись на освітню багатовекторність. В групах створено розвивальний простір відповідно до віку дітей, який гармонізує   життя дитини та забезпечує розвиток, виховання і навчання, атмосферу, якнайсприятливішу для прогресивного розвитку свідомості та поведінки дошкільника, сприяє реалізації ним своїх потенційних можливостей, підживлює природні сили дитини. Необхідно збагатити та покращити предметно - розвивальне середовище в групах № 6, 4. Розвивальне предметно-ігрове середовище як категорія інтегрована відповідає сучасним  вимогам та рекомендаціям практично в усіх групах дошкільного закладу. Але воно використовувалось лише для задоволення потреб дитини в грі, а самостійна освітня, дослідницько – навчальна діяльність залишалась поза увагою педагогів, так як середовище не було динамічним, не створювалось педагогом спеціально до освітньої діяльності (теми), яка проводилась в даний час. Спостерігалось невміння дитини використовувати власні здібності; недостатньо приділялось уваги формуванню в дошкільників практичного досвіду дій спілкування, самоконтролю в різних видах дитячої діяльності, раціональному поєднанню організованої та самостійної діяльності; в наявності невідповідність дитячої поведінки в природному оточенні екологічно-доцільним нормам. 

Потребують змін і підходи по формуванню дошкільника як особистості, яка вільно і творчо застосовує засоби мови в різних ситуаціях буття.

Спостереження за діяльністю педагогів та їх діагностування, анкетування показало недостатню педагогічну зрілість у багатьох з них: незнання основ сучасної педагогічної та вікової психології, недостатнє орієнтування в сучасних тенденціях розвитку освіти, невміння створити інноваційне середовище, креативно змінювати освітній простір групи; відстежувати результативність впровадження інновацій, аналізувати та інтерпретувати дані своїх спостережень за дитиною; недостатньо уваги приділялось індивідуальній траєкторії розвитку професійної компетентності педагога

Незначне місце в плані методичної роботи дошкільного закладу приділено питанням самоаналізу особистої діяльності педагогів.

Анкетування «Самооцінка професійної компетентності педагога дошкільного навчального закладу» свідчить про недостатність науково-теоретичної підготовки, особистісної зрілості педагога,плануванню власного професійного зростання. Контрольні зрізи, заняття, спостереження за діяльністю дітей та бесіди з ними виокремили і такі проблеми: значна частина дітей працює на репродуктивному рівні; пізнавальна активність ініціюється, в дітей зв’язного мовлення, граматики, лексики, культури мовлення. Недостатній рівень мовленнєвої культури і в деяких педагогів (русизми, діалектизми, наявність слів- паразитів тощо).

Потребує підвищення ефективності використання потенційних можливостей гри як форми організації життєдіяльності дошкільника, методу і засобу педагогічного впливу.

Протягом 2019-2020 навчального року відповідне середовище було створено практично в усіх групах, а в освітньому процесі педагогічний колектив намагався використовувати принципи взаємності та партнерства. Організована навчальна діяльність – заняття проводилась лише індивідуально-груповим та груповим методом та  фронтальною  формою роботи. Більшість вихователів застосовували принцип інтеграції при організації провідних видів діяльності дошкільника. Практично кожен вихователь опирався на психологічне підґрунтя педагогічних впливів на дитину, зокрема на її соціально - моральну складову, прагнув до визнання за кожною дитиною права на власний шлях і темп розвитку, відхід від стандартів в оцінюванні розвитку дитини. Значну увагу по створенню умов для формування особистості, здатної до самоактуалізації, майбутньої соціально значущої діяльності, природодоцільної поведінки в природному оточенні приділяють  вихователі , чим формують  в дошкільників  відчуття радості від виконаної роботи, гордість від корисності того, що зробив, впевненості в своїх можливостях, необхідності для других результатів діяльності дитини; оптимізує використання наочної інформації в роботі з батьками по трудовому вихованні дітей,   урізноманітнюють  новим змістом анкети, здійснюють  опосередкований вплив на батьків за допомогою творчих завдань, які передбачають спільну діяльність з дітьми, упровадження спільних проектів,  участь батьків в проведенні занять різного типу, удосконалює індивідуальну роботу з ними за рызними  формами . У постійному пошуку оптимальних, прийнятних методів роботи з дітьми та батьками, які були б направлені на формування в дітей моделей поведінки, норм,  звичок, характерних для збалансованого (сталого) розвитку країни і суспільства перебувають вихователі  . задля мотивації і натхнення дітей до дії, з метою створення умов для формування у дитини здатності приймати рішення щодо власного стилю життя, норми поведінки використовує педагогіку емпауерменту. вихователы  створює ситуації, які виводять дитину із зони її комфорту, тим самим забезпечуючи вправляння в адекватних діях та в умінні швидко вибирати саму дію. У цьому навчальному році достатньо уваги приділялося педагогами закладу формуванню в дошкільників внутрішніх моральних цінностей, толерантності, прилученню дітей до системи цих цінностей засобами різних спільних з батьками заходів, організованих закладом дошкыльноъ освыти     які сприяють формуванню в дитини базових якостей особистості: самостійності, активності, розсудливості, довільності поведінки, самовладання тощо, а вихователі старших груп  сприяють формуванню батьками, родиною дошкільної зрілості, зокрема - вольової та мотиваційної готовності дитини до шкільного життя. Проте недостатньо уваги приділялося взаємодії закладу  та родини по вихованню  суспільно значимої та суспільно доцільної  поведінки  в дошкільників, розвитку мовленнєвої компетенції – етиці та етикету спілкування, монологічному мовленню.

Атестація педагогічних працівників була проведена у відповідності до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників. За її результатами відповідає раніше присвоєному  педагогічному  званню

«вихователь – методист »  вихователі  Гурєва В.П., Кожухар Л.А.,   музичний  керівник  Ампілогова О.М..   Хід атестації педагогічних кадрів в навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, та забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведенні засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців.

Вихователі, які атестувались,  зробили  презентацію «Мої досягнення в роботі» - організований показ різних видів освітньої діяльності з дітьми.    Неформальний обмін думками сприяли переосмисленню педагогічної діяльності в дошкільному закладі вихователями, які мають  «шкільну» освіту і тими, хто має проблеми в організації дітей та в роботі з батьками, у формуванні дружніх стосунків з колегами. Всі ці види навчання молодих вихователів проводились за результатами педагогічного діагностування і мали адресне спрямування, сприяли як підвищенню фахової та педагогічної майстерності, так і самовдосконаленню вихователів - початківців, формуванню в них гностичних здібностей, самоповаги, самоствердженню в колективі.

З метою підвищення  теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів у 2019-2020 навчальному році  пройшли  курсову перепідготовку такі пед. працівники:. вихователі  Гурєва В.П., Кожухар Л.А.,   музичний  керівник   Ампілогова О.М..Звіт про курсову перепідготовку педкадрів заслуховувався на педгодинах. Отримані знання педагоги використовували в роботі з дітьми. Це питання, які стосуються реформування дошкільної галузі: впровадження сучасних освітніх технологій, використання нетрадиційних  форм  роботи з дітьми, планування і ін. Важливим фактором у підвищенні майстерності педагогів є робота з фаховою періодичною пресою та новою  методичною літературою, якої в достатній  кількості є в закладі. Це дає можливість навчально-виховну  роботу організувати відповідно сучасних вимог. Особлива увага в закладі приділяється самоосвіті педагогічних працівників, педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи  проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікації періодичних видань. Педагогічні працівники відвідують різні методичні заходи міста.

 

В умовах пандемії дошкільний навчальний заклад виконуючи розпорядження уряду України, місцевої влади перейшов на дистанційну форму роботи. З метою забезпечення освітньої та просвітницької діяльності дошкільного навчального закладу педагогічний колектив ДНЗ був ознайомлений з рекомендаціями МОН України щодо організації форми навчання в період карантину он-лайн-режимі. Педагоги закладу на час карантину проводили дистанційну роботу, було розроблено систему дистанційного навчання. Батькам дітей надавались консультації, рекомендації, проводились заняття з дітьми в онлайн режимі. Вихователі закладу брали участь у вебінарах, на порталах ВСЕОСВІТА. Відповідно до індивідуальних планів роботи здійснювалася й організаційно – педагогічна робота: оформлення документації, виготовлення посібників. Звіти про виконану роботу були заслухані на підсумковій онлайн педраді.

            З зв’язку з карантином по COVID – 19 з 27.03. по 29.05. 2020 педагогічний колектив був переведений на дистанційну роботу . В цей час працівники  продовжували виконувати професійні обов’язки. Всі педагоги  переглянули вебінари , опрацювали періодичні видання та педагогічну літературу, виготовили ігри , посібники для роботи з дітьми . Улексіна Т.І  поновила зразки з малювання, Довбня Н.М. виготовила пальчиковий театр 

« Сорока – ворона » та наголівники для рухливих ігор ,   Бабенко Я.В. Ягоьник М.С.  розроблили конспекти занять відповідно до освітньої програм. В умовах карантину педагоги налагодили тісну співпрацю з батьками вихованців : розробили та проводили консультації щодо організації освітньої діяльності    вдома , розпорядку дня , харчування дітей тощо. Їх співпраця відбувалась через сторінку в фейсбуці та через соц. мережу «вайбер». Вихователі пропонували заняття для дітей по СТРЕМ – освіті,  розвивали творчі здібності за та використовували елементи ейдетики , мнемотехніки

( Бабенко Н.В., Ампілогова О.М.), пропонували здоров’язберізаючі технології.  Животовська І.А. познайомила батьків  з технологією К.Орфа , яка передбачає розиток  творчіх здібностей дітей. пропонували завдання з лего – конструктором (  Юхименко О.А.) Але недостатньо було безпосередньої роботи з дітьми – он-лайн занять ( через брак засобів та слабку підготовку , неуміння чи небажання проводити такі заняття ).

 

 Але в роботі  педколективу є питання , що  потребують  подальшого вирішення :

 • Нових підходів потребує організація пошуково – дослідницької діяльності як важливого засобу самостійного пізнання дитиною властивостей різних об’єктів і предметів та способів дії з ними ;
 • Проблемним залишається питання оволодіння дітьми українською  розмовною мовою та правильною звуковимовою.
 • Методичне навчання з педагогічними кадрами не в  повній мірі сприяє оволодінню ними вмінням оптимально узгоджувати колективні , підгрупові , парні , командні , індивідуальні форми навчально – розвивальної взаємодії педагога з дітьми.

-На недостатньому рівні сформовано сенсорно-пізнавальний розвиток дошкільників.

- Здійснення освітнього процесу в групах старшого дошкільного віку на принципах наступності та перспективності з освітнім процесом дітей молодшого шкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти і Державного стандарту початкової освіти.

- Не всі педагоги на належному рівні впроваджують в освітньо-виховний процес інноваційні педагогічні технології.

- Не всі педагоги на належному рівні володіють ІКТ та впроваджують інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи з дітьми.

 

 

Аналіз корекційно-розвивальної та відновлювальної роботи практичного психолога

Протягом року психологічна служба дошкільного навчального  закладу працювала за запланованою програмою, з урахуванням замовлень батьків, вихователів та адміністрації закладу. Одним з пріоритетних напрямків роботи стала психолого-педагогічна допомога сім’ям дітей пільгового контингенту, та сім’ям, які прибули із зони АТО, створення сприятливих умов для розвитку дітей, приділялась увага дітям «групи ризику», обдарованим дітям.

З метою забезпечення належних психолого-педагогічних умов для формування та розвитку ведучих психічних процесів пов’язаних з пізнавальною діяльністю, підготовка майбутніх першокласників до шкільного навчання, психологічною службою оцінено здатність дітей до сприйняття, аналітичного мислення, рівень механічної та слухової пам’яті дітей, виявлено вміння дітей діяти за зразком та за вербальним завданням дорослого, рівень сформованості уваги дитини, розвитку дрібної моторики руки, сенсомоторної координації; надано психолого-педагогічну допомогу вихователям та батькам з питань розвитку пізнавальних процесів дитини та загальної психологічної готовності дитини до шкільного навчання.

У 2019/2020 навчальному році проведена діагностична робота щодо психологічної готовності дітей до шкільного навчання. Запланована вона в два етапи. Загальна кількість респондентів, які брали участь у тестуванні – 52 вихованця. Більшість дітей мають показники у межах норми – 69,7%. Високий рівень психологічної готовності до школи мають 18,2% дітей. 12,1% дітей мають низький рівень готовності до шкільного навчання.  

Моніторинг проведений по показникам готовності дітей до школи двох останніх років показав, що за останній рік експерименту погіршились показники готовності до школі. Зменшилась кількість дітей, які мають високий рівень готовності, зменшилась кількість дітей, які мають показники в межах вікової норми. За рахунок цього збільшилась кількість дітей, які мають низькій рівень готовності до школи. Це можна пов’язати з тим, що в цьому році багато дітей прийшло до дитячого садка, які ніколи не ходили до нього. Тобто їх рівень підготовки нижче дітей, які ходили до дитячого садку раніше. 

 Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що на початок випускного навчального року деякі дошкільнята мають рівень підготовки до шкільного навчання нижче норми не через фізіологічним відхилення, а як результат помилок дорослих, які несуть відповідальність за своїх дітей. Але  правильно вибрані корекційні заходи доказують свою необхідність, бо за їхньою допомогою можна виправити існуюче положення справ у напрямку психологічної готовності дитини до шкільного навчання. Це, в свою чергу, зобов’язує всіх учасників навчально-виховного процесу, як вихователів, так обов'язково батьків, серйозно поставитися до  проблеми майбутніх дошкільнят.

Крім того, досліджувався рівень психофізичного розвитку дітей різного віку. Дані дослідження доводять, що він протікає відповідно до фізіологічних можливостей дошкільнят, більшість малюків розвивається за нормативними показниками та вище них.  

Також психологом дошкільного навчального закладу досліджено рівень адаптованості дітей до умов дошкільного закладу, загальний емоційний фон, сформованість у дітей рухів та самостійності, сенсорний і мовленнєвий розвиток тощо та забезпечено психологічний супровід дітей раннього віку.

Обстеження нервово-психічного розвитку дітей З-го року життя (психолог)  проводилось згідно епікризних періодів. На кінець року діти груп раннього віку мали хороший сенсорний та фізичний розвиток, достатні культурно-гігієнічні навички. Переважна більшість дітей легко пройшла адаптаційний період, не відчуваючи психоемоційного напруження протягом дня. Проте недостатньо уваги приділяли педагоги цих груп навчанню дитини різних способів пізнання навколишнього  світу – спостерігати та обстежувати, досліджувати й експериментувати на основі доступного для розуміння матеріалу, роблячи власні відкриття, розв’язувати домірні віку проблемні ситуації, самостійному використанню навченого способу дії під час повсякденної діяльності.

Багато психолого-педагогічної інформації було висвітлено на офіційному сайті ЗДО на сторінці психологічної служби та у батьківських куточках.

Виходячи з аналізу проведеної роботи закладу основними завданнями психологічної служби на наступний навчальний рік є:

 1. Сприяння гармонійному психофізичному розвитку, комунікативному та фізичному розвитку вихованців.
 2. Допомога у створенні психологічно стабільного клімату в педагогічному колективі ЗДО і безпосередньо в дитячих групах.
 3. Допомога вихователям в урахуванні індивідуально-психологічних особливостей дітей при організації їх виховання і навчання, в забезпеченні особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини.
 4. Психологічна допомога малюкам, які вперше прибули до закладу дошкільної освіти, у адаптації до нового середовища.
 5. Виявлення готовності старших дошкільників до навчання у школі і розвиток пізнавальних процесів. Допомога дітям у розвитку функцій, необхідних для навчання у школі.
 6. З метою оволодіння абеткою емоцій, розвиток та виховання моральних якостей, навчання регуляції своєї поведінки та діяльності дітей.
 7. Допомога вихователям у налагодженні довірливих відносин з батьками.
 8. Прагнення до психологізації, гуманізації учбово-виховного процесу, а також підвищення психологічної і загальної культури вихователів, всього персоналу ЗДО.
 9. Діагностування і корегування дітей по їх психологічному стану. Індивідуальна робота з дітьми групи ризику та пільговим контингентом.
 10. Допомога батькам у вирішуванні складних для них питань і різноманітних проблем у вихованні малюків.

 

Моніторинг якості освіти

Контрольне оцінювання якості освітнього процесу та досягнень дітей проводилось згідно рекомендацій нового Базового компоненту та рекомендацій науковців- оцінювалось не стільки успішність виконання дитиною ситуативних завдань, скільки продуктивність її життя в цілому, вкладені особисті зусилля, порівняння її з нею самою попередньою. Використовувались нові форми (з критеріями) оцінювання досягнень дітей. На протязі року значна увага приділялась формуванню дошкільної зрілості у старших дошкільників та готовності до шкільного навчання. Оцінювання стану дошкільної зрілості дітей 6-го року життя, зокрема - інтелектуальної готовності до школи  проводилось за допомогою тестів закритої та відкритої форм у відповідності до рекомендацій науковців. Вихователі    забезпечили достатню інтелектуальну, мотиваційну, вольову, психологічну готовність, тобто достатній рівень сформованості дошкільної зрілості. Результати внутрішнього тестування (тести закритої форми) дітей старшого дошкільного віку та контрольних зрізів  показали такі рівні досягнень.

Освітній процес в закладі дошкільної освіти відповідав вимогам Базового компоненту дошкільної освіти. Організована освітня діяльність здійснювалась з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Основним акцентом у освітній роботі закладу дошкільної освіти була максимальна гуманізація педагогічного процесу та особистісно-орієнтований підхід.

Слід відмітити,  що індивідуальна робота з дітьми планувалась з урахуванням даних моніторингового дослідження дітей, показників прояву форм активності,  які дали змогу вихователям своєчасно виявляти відставання у засвоєнні дітьми програмових завдань та вносити корективи щодо усунення цих недоліків.

Особливостями проведення підсумкового обстеження у поточному навчальному році є врахування організованої дистанційної форми проведення освітнього процесу у зв’язку із оголошеним загальнонаціональним карантином з 12.03.2020 року. Матеріали занять було надано батькам згідно перспективних планів педагогів для кожної вікової групи.

Під час комплексного оцінювання педагоги враховували три основні принципи: активність дистанційної роботи дитини. створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також педагоги дотримувались певного алгоритму: використання діагностичного інструментарію; використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини; за результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).

Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з пройдених тем вивчалися дистанційно, а тому важливим буде на наступний навчальний рік посилення роботи з цих тем, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

Моніторинг реалізації освітніх завдань з різних сфер по групах виявив, що в основному знання та уявлення всіх дітей відповідають показникам компетентності, наведеним у програмі виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина». Робота щодо реалізації завдань освітніх ліній в групах дошкільного віку також велась відповідно до основних вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Рівень сформованості компетентності дітей в цілому відповідає віку та загальним показникам.

 

Моніторинг сформованості компетентності дітей

за освітніми лініями

Ранній вік

Вихованці групи раннього віку № 1 (вихователь  .) в основному оволоділи необхідними навичками самообслуговування, активно наслідують дорослих та ефективно засвоюють нову інформацію. Покращення результатів спостерігається завдяки доцільному використанню педагогами творів художньої літератури.

У групі раннього віку № 3 (вихователь       Снітка О.І.) багато уваги приділяється  розвитку дрібної моторики та сенсорному вихованню.  Також вона впроваджує елементи ТРВЗ з метою розвитку пам’яті, уяви, уваги у дітей. В групі створено різноманітне насичене розвивальне середовище, доброзичлива атмосфера. Наслідком цього є кращі показники сформованості сенсорних еталонів, конструктивної діяльності, прагнення дітей до спілкування,  багатий словниковий запас, у порівнянні з іншою групою раннього віку. Малюки охоче танцюють, співають, розповідають невеликі віршики, впевнено, не соромлячись.

Проте, в обох групах раннього віку потребує уваги питання формування культурно-гігієнічних навичок у дітей та розвитку самостійності, а також звукова культура мовлення.

За результатами досліджень наприкінці 2019/2020 навчального року, у дітей раннього віку знання, вміння, навички сформовані на досить високому, порівняно з минулими роками, рівні. Психофізичний розвиток в цілому відповідає віковим нормам. Особливо слід відмітити високий рівень сформованості рухових навичок. Також значно вищими за попередні роки виявились показники сенсорного розвитку, конструктивної діяльності та  сформованості про світ дорослих, соціальної компетентності. Проте недостатньо сформовані уявлення про світ природи.

 

Моніторинг рівня сформованості компетенції дітей

групи №1 раннього віку (від 2 до 3 років)

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 

Моніторинг рівня сформованості компетенції дітей

групи №2 раннього віку (від 2 до 3 років)

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 

Моніторинг рівня сформованості компетенції дітей

групи №3 раннього віку (від 2 до 3 років)

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

Дошкільний вік

 

Щодо роботи вихователів груп дітей дошкільного віку, то вони досягли гарних результатів в роботі з формування уявлень про оточуючий світ та природу, логіко-математичної компетентності завдяки використанню інноваційних технологій, скоординованій взаємодії з батьками, творчому підходу до роботи з дітьми.

У розвивально-виховній роботі в групі дітей молодшого дошкільного віку №4  (вихователь Доброхотова А.С.) протягом року пріоритетним напрямком стало ознайомлення з природним довкіллям та первинна соціалізація дітей. Внаслідок цієї роботи діти мають більш повні, ніж їх однолітки, уявлення про оточуючий світ та навички спілкування. Також результатом плідної роботи вихователя та помічника вихователя над формуванням культурно-гігієнічних навичок є досить високий розвиток самостійності дітей, сформованість необхідних навичок самообслуговування, і,  навіть, початків взаємодопомоги. Проте, недостатньо сформовано у дітей уявлення про Всесвіт, дослідницькі дії, конструктивні навички, що свідчить про несистематичну роботу в даному напрямку.

Діти молодшого дошкільного віку групи №8 (вихователь Дугань Н.О..) в цілому засвоїли освітні завдання. Пріоритетним напрямком роботи педагог цієї групи вважала сенсорний розвиток малюків. Але недостатньо сформовані навички зображувальної діяльності, діти не на належному рівні володіють українським мовленням, недостатньо ведеться робота з патріотичного виховання.

Таким чином, у всіх групах молодшого дошкільного віку недосконалою є звуковимова дітей, розвиток зв’язного мовлення залишається проблемою. Потребує подальшої роботи формування комунікативно-мовленнєвої діяльності, елементарних уявлень про природу планети Земля, навичок дослідницької діяльності формування екологічної компетентності.

 

Моніторинг рівня сформованості компетенції дітей

групи №4 молодшого дошкільного віку (від 3 до 4 років)

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг рівня сформованості компетенції дітей

групи №8 молодшого дошкільного віку (від 3 до 4 років)

на 2019/2020 навчальний рік

 

Вихователь групи дітей середнього дошкільного віку №5 Разіна В.В.. багато уваги приділяла ознайомленню дітей з економікою, валеологічній освіті, а також формуванню основ безпеки життєдіяльності. У дітей на досить високому рівні сформовані навички зображувальної діяльності, творчого ставлення до завдань. Разом з тим, слід зазначити, що потребує покращення робота з формування у дітей зв’язного українського мовлення.

 Бабенко Я.В.., вихователь групи дітей середнього дошкільного віку №6, пріоритетним напрямком роботи обрала формування соціальної компетентності з використанням різноманітних методів і прийомів (художні твори, ігри, вправи, продуктивні та пошукові види діяльності). Діти цієї групи мають досить високі показники сформованості відповідних знань та вмінь. Багато уваги приділено патріотичному вихованню малюків, ознайомленню з культурою та традиціями українського народу. Діти легко спілкуються, будують висловлювання та роблять висновки, проте російською мовою, з українським мовленням наявні деякі труднощі.

 

Моніторинг рівня сформованості компетенції дітей

групи №6 середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років)

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

Моніторинг рівня сформованості компетенції дітей

групи №6 середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років)

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 

Шурман Л.А.., вихователь дітей старшого дошкільного віку групи №9 багато уваги приділила формуванню у дітей зв’язного мовлення, тому рівень сформованості мовленнєвої компетентності у дітей її групи досить високий. Крім того вона постійно працює над ознайомленням з культурою рідного краю, формуванням патріотичних почуттів. Діти мають розвинуті навички малювання, аплікації, дещо гірші – з ліплення. Проте не достатньо сформовані виконавські вміння, мало уваги приділялось театралізованій діяльності. 

Вихователі старшої групи № 10,11   намагались всебічно підходити до розвитку дітей .Такий підхід створив умови для розвитку у дітей логічного та образного мислення, таких якостей, як самостійність, активність, сприяв формуванню вміння робити висновки, припущення. Разом з тим, слід зазначити, що потребує покращення робота з формування у дітей образного  українського мовлення,  зокрема, майже не вживаються малі фольклорні жанри, мова недостатньо виразна та образна.

В цілому діти старших груп підготовлені до школи.,

За дослідженнями практичного психолога, всі діти старших груп готові до школи.

 

 

 

 

 

 

Моніторинг рівня сформованості компетенції дітей

групи №9старшого дошкільного віку (від 5 до 6 років)

на 2019/2020 навчальний рік

 

Моніторинг рівня сформованості компетенції дітей

групи №10 старшого дошкільного віку (від 5 до 6 років)

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

Моніторинг рівня сформованості компетенції дітей

групи №7  старшого дошкільного віку (від 5 до 6 років)

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

Таким чином, вивчення та узагальнення результатів освітнього процесу дозволяє зробити висновок про те, що слід продовжувати роботу з патріотичного виховання. Крім того, вимагає поглиблення робота з розвитку мовленнєво-комунікативних навичок. Залишається незмінною необхідність приділення уваги збереженню та зміцненню здоров’я дітей в рамках функціонування закладу, як закладу сприяння здоров’ю.

Протягом наступного навчального року педагогами буде проведено освітню роботу, яка буде спрямована на покращення показника рівня формування компетенцій дітей з урахуванням дистанційної форми освіти у поточному навчальному році.

 

 Музичне виховання

На достатньому рівніу закладі  музичний розвиток дошкільників. Музичні керівники   у  процесі  музичного  виховання забезпечували естетичні та освітні завдання, прагнули ознайомити дітей з різноманітними музичними творами, надати певних знань, умінь та навичок зі слухання музики, співів, музично – ритмічних рухів, виховати любов до музики, сформувати музичні здібності, використовували музичну діяльність як засіб укріплення психічного та фізичного здоров`я, для розвитку мовлення дитини, формування моральних цінностей та почуттів.

Музичні заняття проводились згідно плану та розкладу, що сприяло забезпеченню системи музичного розвитку дітей з усіх вікових груп. Свята та розваги  проводились протягом року в усіх вікових групах відповідно до рекомендацій програми та спільно з родиною. У них брали участь всі діти в тих чи інших номерах та виступах, отримували емоційне задоволення.

У цьому навчальному році достатньо уваги приділялося музичними керівниками формуванню в дошкільників внутрішніх моральних цінностей,національно-патріотичних почуттів та залученню дітей до системи цих цінностей засобами  різних заходів, організованих закладом дошкыльноъ освыти.

Підсумкове вивчення досягнень дітей, аналіз засвоєння дітьми знань, сформованості вмінь та навичок з музичного виховання, що закладені в Базовому компоненті та в програмі навчання і виховання «Дитина» показало,

що, в цілому, фактичних відхилень умінь та навичок від вимог програми немає, а ось в знаннях – є: діти недостатньо ознайомлені з композиторами, як сучасними, так і класичними, недостатній рівень знань вести бесіду про музику(старший дошкільний вік) тощо. Переважає все ж таки модель музичного виховання – концертно – показова, що не повністю забезпечує формування музичної культури та музичного виховання.

           Однією з ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей.

           З огляду на це  в дошкільному навчальному закладі протягом навчального року функціонували такі гуртки: « Від жесту до танцю» керівник  Ампілогова О.М., « Казкове королівство» практичний психолог Степачова Т.І. Гурткові заняття проводились у другій половині дня. Тривалість їх відповідала визначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить два рази на місяць, наповнюваність дітей у гуртках 10-12 чоловік. Гурткова робота була направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.  

 

 

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процессу

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО в 2019 – 2020  навчальному році  мав комплексний характер і вчасно реалізовувся адміністрацією.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані. Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

У  ЗДО сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали  заходів: бесіди,  сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ЗДО під підпис.

Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.   В дошкільному закладі оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети “Перехрестя” з дорожніми знаками, машинками, жезлами; протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти  вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижня  безпеки: в жовтні  2019 року був проведені «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності, де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Діти отримали нові знання , закріпили вже набуті щодо норм поведінки в повсякденному житті . Проводилась робота в ігровій формі   з показом лялькових  театрыв « Знай і виконуй правила дорожнього руху » . Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення  підсумкових занять, бесід.

Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

Фізкультурно-оздоровча робота

Пріоритетними у 2019 –  2020 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі технології. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико – педагогічного супроводу дитини. В наявності фізкультурно – музична  зала, яка оснащена необхідним спортивним інвентарем.

Фізичне виховання та оздоровча робота в дошкільному закладі спрямована на охорону і зміцнення здоров’я  дітей,  розвиток їх фізичних якостей, підвищення захисних сил організму, вироблення звички до здорового способу життя. Основою системи фізкультурно – оздоровчої роботи в закладі є руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми. В закладі дошкільної освіти  створені необхідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму. Слід відмітити, що поряд зі стандартним спортивним обладнанням вихователі використовують посібники, виготовлені власноруч за допомогою батьків: корегуючи доріжки з природного матеріалу, кошики для кидання м’ячів та інше.

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. Збільшилась кількість дітей, які стали уважно ставитись до свого здоров’я, займаються фізкультурою і спортом. В ЗДО створені належні умови для фізичного виховання дошкільників.

Протягом року педагоги вдало використовували методи, прийоми, способи організації дітей під час проведення фізкультурних занять, різноманітних спортивних заходів. Використовувались традиційні і нетрадиційні методи і прийоми навчання дітей за методикою Є.С.Вільчковського та М.М.Єфименка.

У закладі значна увага приділялась проведенню загартовуючи та оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика, заняття, спортивні розваги, свята, Дні здоров’я – в цей день основна увага приділялась організації та використанню всіх форм роботи з фізичного виховання, тижні фізкультурно – оздоровчої та спортивно – масової роботи,    гімнастика пробудження, фізкультхвилинки та фізкультурні паузи під час занять.Невід’ємною складовою фізкультурно – оздоровчої роботи є пропаганда здорового способу життя серед дітей і батьків. Відповідний матеріал вихователі розміщують в куточках для батьків, дане питання розглядається на батьківських зборах.

Систематично і планомірно здійснювалась фізкультурно – оздоровча робота в дошкільному закладі. У режимі дня, витримані в часі і вимогах, доцільно по відношенню до дітей проводились щоденні заняття з фізкультури та ранкова гімнастика, спортивні розваги.  Вихователі підбирали, планували та проводили заняття, вправляння в основних рухах відповідно до віку та індивідуальних особливостей конкретних дітей, до сезону, розваги.

Систематично здійснювала медичний контроль за проведенням занять, оздоровчими заходами, фізичним навантаженням на дітей, рівнем культурно-гігієнічних навиків сестра медична старша Шлапак  Ольга  Олексіївна.

Основні показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку (засвоєння основних рухів) відповідають вимогам Базового компоненту та програмі «Дитина», але сформованість фізичних якостей – витривалість, сила, спритність, швидкість порівняно з минулими роками на нижчому рівні: багато дітей швидко втомлюється, навіть ті , що ходять у різні танцювально – спортивні гуртки, не мають достатньої гнучкості та спритності.

Згідно рекомендацій та плану проводились фізкультурно-оздоровчі прогулянки на вулиці, піші переходи, заняття у вигляді рухливих ігор. Доцільно використовувалась спортивна зала (особливо групами раннього віку) в той час, коли на вулиці була негода – діти отримували і емоційно-психічне розвантаження, і користь для тіла та розвитку рухів. Проте недостатньо вивчались та використовувались інноваційні оздоровчі технології всіма педагогами дошкільного закладу, нетрадиційне фізкультурне обладнання. 

Пріоритетним напрямком просвітницької роботи є формування свідомого ставлення до свого організму та уявлення про можливості його збереження та зміцнення. Різноманітні форми роботи з фізичного виховання спрямовані на формування у дітей уявлень про правила безпечної поведінки, про можливості людського організму, про користь рухової діяльності, здорового способу життя. Так, зокрема, були проведені бесіди з батьками про особисту гігієну вдома і в дитячому садку, паралельно змодельовані та обіграні аналогічні ситуації з дітьми. Але є недоліки цієї роботи: не приділялося достатньо уваги плануванню тематичних, сюжетних фізкультурних занять на свіжому повітрі, пішохідні переходи планувалися і проводилися формально, недостатньо цікавих сюжетів та спортивних розваг, не витримувався руховий режим у часі.

Вихователі знають про розподіл дітей на фізкультурні групи тому, під час проведення фізкультурних занять вони враховують стан здоров’я дітей, які віднесені до підготовчої групи, зменшуючи їм навантаження.

Аналіз зведених даних дітей старшої групи показує, що програмові нормативи з фізичного виховання виконуються на 80 %. Це свідчить про недостатній рівень розвитку рухів, фізичних якостей у дітей.В новому навчальному році необхідно більше уваги приділити саме цій проблемі.

В дошкільному закладі проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

– контролюється виконання санітарно – гігієничних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

– здійснюється щоденний  ранковий огляд дітей;

– проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки та соціальні мережі;

– здійснюється медико – педагогічний контроль за станом здоров’я дітей.

Медичний та педагогічний персонал проводять фізкультурно - оздоровчу  та профілатичну роботу. Широко впроваджуються здоров’язбережувальні технології. У  кожній групі  створено осередок здоров’я та рухової діяльності дітей. Серед батьківської громади пропагується  здоровий  спосіб життя. Проводяться бесіди, консультації, поновлюються санбюлетні, ширми, папки з порадами із зазначеного питання.

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводилися заміри моторної щільності занять, результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять усіх дошкільних групах коливається у межах норми від 79% до 95%.Систематично здійснюється контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням фізкультурно –  оздоровчих заходів, дотримання режиму дня та навчальних навантажень відповідно до віку дітей. З батьками вихованців проведені бесіди, лекції, консультації щодо профілактики травматизму, гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєння рослинами і грибами, на тему «COVID – 19 та інші.

Влітку були проведені оздоровчі заходи, яки полягали у забезпеченні повноцінного збалансованого харчування, проведенні змістовного дозвілля дітей , забезпеченні достатнього рухового режиму на свіжому повітрі.

Завдяки систематичності проведення загартовуючих процедур знизилась  захворюваність , що  є результатом плідної співпраці всього колективу дошкільного закладу з батьками вихованців.

Належний рівень організації харчування  є  важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Закон України «Про дошкільну освіту» багато уваги надає саме цій ланці роботи.

 

Харчування дітей

Харчування дітей дошкільного закладу організоване раціональне збалансоване трохразове харчування  дітей,яке  здійснюється  згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої на­казом МОН та МОЗ України від 17.04.2006р. № 298/227, наказу «Про затверджен­ня норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» №1591 від 22.11.2004 р. та іншими нормативними документами.

З метою чіткого контролю за організацією харчування в дошкільному навчальному закладі створена комісія оперативного контролю за харчуванням дітей.

        Питання організації харчування дітей в закладі систематично включається в тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюється в інформаційних батьківських куточках.

Вартість харчування однієї  дитини складає: ясла –13,53 грн., сад – 21,81 грн.

Батьки сплачують 60 %  від вартості харчування на день. 40 %  додаються з місцевого бюджету. Від сплати за харчування звільнені діти , батьки яких виконують військовий обов’язок у зоні проведення АТО, діти – інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування; 50%  батьки сплачують за дітей з багатодітних родин

Санітарно-гігієнічні умови у ЗДО відповідають Державним санітарним правилам і нормам. Оптимальний рівень природного освітлення забезпечений за умови лівостороннього освітлення навчальних приміщень. У результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори , що впливають на здоров’я дітей. Розроблені індивідуальні  рекомендації щодо збереження та формування міцного здоров’я дитини.

В ЗДО  ведуться соціальні паспорти дітей пільгових категорій по групам, по закладу, у яких надано повну характеристику соціального складу вихованців. Статус дітей пільгових категорій підтверджується відповідними   документами, які є підставою для надання їм пільг, передбачених законодавством України. Сформовано базу даних цих дітей: зазначено повні анкетні дані дитини, дані про батьків чи осіб, які їх замінюють, зібрані пакети документів, які підтверджують статус дитини.

В дошкільному закладі виховується  15 дітей пільгових категорій, а саме:

Категорія дітей

ЗДО №2

Дитина, батьки яких учасники АТО

4

Діти, із мазозабезпечених сімей

-

діти з багатодітних родин

12

Організація харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до діючого законодавства України.Питання щодо соціального захисту дітей розглядались на виробничих нарадах, батьківських зборах, на засіданнях батьківського комітету, проводились бесіди та консультації.

Медичне обслуговування.

  В дошкільному навчальному закладі медичне обслуговування  дітей  включало проведення обов’язкових  медичних оглядів та оглядів перед профілактичним щепленням, надання в разі  потреби невідкладної  швидкої індивідуально- профілактичної допомоги. У своїй роботі  медична служба закладу  керується: Законом України «Про дошкільну освіту» (ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі»), закон України «Про захист  населення від інфекційних хвороб», закон України «Основи законодавства України «Про охорону здоров’я», наказом  МОЗ та МОН «Про  удосконалення  організації медичного обслуговування  дітей в дошкільному навчальному закладі», Положенням «Про  медичний кабінет дошкільного навчального закладу». Санітарний регламент від 24.03.2016 року. Документація  по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку встановленому  МОЗ України.

Актуальним залишається питання охорони життя і здоров'я дітей. Медичний кабінет дошкільного закладу обладнаний практично всім необхідним обладнанням згідно Типового переліку обов'язкового оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу (крім шин, кисневої подушки та носилок).  Ізолятор дошкільного закладу також оснащений всім необхідним обладнанням  відповідно до «Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу». Лікарські засоби та вироби медичного призначення у медичному кабінеті є в повному обсязі та систематично доповнюються і замінюються в разі потреби та при закінченні терміну придатності.

Контроль за станом здоров'я дітей здійснюється систематично, регулярно і результати доводяться до відома батьків. Протягом року батьками був проведений поглиблений огляд вихованців дошкільного закладу на базі дитячої поліклініки із залучення фахівців Діти старших груп пройшли повну диспансеризацію навесні. В індивідуальних картках (форма №26) відзначається стан здоров'я і розвиток дитини, перенесенні захворювання, щеплення.  

  Сестрою  медичною старшою  Шлапак Ольгою Олексіївною - ведеться постійний контроль та аналіз за станом захворюваності в дошкільному навчальному закладі.

З метою профілактики захворювань колективом закладу дошкільної освіти постійно втілювались в життя наступні  профілактичні заходи:

- контроль за дотриманням режиму дня;

- належний руховий та повітряний режим;

- режим активної діяльності та відпочинку, своєчасне і грамотне їх чергування;

-  організація  нетрадиційних форм фізкультурної роботи;

- організація та керівництво самостійною руховою діяльністю дітей.

-кварцювання у групових приміщеннях.       

Наслідком цього стало зниження захворюваності дітей на ГРВІ протягом року та підвищення відвідуваності дітьми закладу дошкільної освіти. Зменшилась кількість дітей із захворюваннями  органів дихання, травлення.

Аналіз показників стану здоров'я не обмежується констатацією факту. Він включає, зокрема, встановлення причин виникнення  й поширення захворювань, що допомагає виявити слабкі сторони в організації лікувально - профілактичної допомоги дітям: дотримання режиму дня, перебування на свіжому повітрі, наскрізне провітрювання груп, дотримання карантинних заходів при вірусних захворюваннях, перегрівання (переохолодження) дітей. Це спонукало до  впровадження  інноваційних оздоровчих технологій

( казкотерапія, кольоротерапія та ін.). На кожну дитину групи складений «Листок здоров'я». Він допомагає медичному  працівнику і педагогам здійснювати індивідуальний підхід до дітей, що мають відхилення в стані здоров'я. Систематично здійснюється контроль   за фізичним навантаженням на дітей під час занять з фізкультури, ранкової гімнастики, за дотриманням рухового режиму в закладі.

В зв’язку зведенням карантину  по COVID-19 для батьків були розроблені та виготовлені санбюлетні на тему: «Скільки часу живе вірус», «Як знизити ризик інфікування коронавірусом», «Коронавірус: профілактика інфікування і поширення», «Симптоми як не захворіти кому потрібна медична маска». Розроблення та виготовлення  інформаційних пам’яток: « Безпека харчових продуктів, стандартна методика обробки кистей рук антисептиком. Правила прийому дітей до дитячого садка в умовах карантину.Протягом дня під час організованої навчально – пізнавальної діяльності з дітьми виконувалися малі форми активного відпочинку: фізкультурні паузи на килимку, фізкультурні хвилинки.

 

Наступність ЗДО та початкової школи

Педагогічним колективом у  2019 – 2020  н.р. проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, та щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми 6-го року життя за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Протягом 2019 – 2020  навчального року продовжувалась співпраця педагогів ЗДО №366   «Посмішка»  та вчителів початкових класів ЗОШ №69 .Було організовано спільне засідання педради, день відкритих дверей, дискусії, взаємне ознайомлення з навчальними програмами, консультування ( до введення карантинних обмежень.Спільно з учителями , вихователями старшої  групи та батьками  був  проведених круглий стіл  в ЗДО у лютому 2020 р., де розглядалось питання підготовки дітей до навчання в школі та адаптації першокласників до навчально-виховного процесу. Використовуючи сучасні ІКТ, доступно відповіли на запитання батьків та розповіли про спільну роботу ЗДО та ЗОШ  .  Організоване  постійне інформування батьків щодо успішної підготовки дітей до школи. Проведені консультації для батьків з теми: «Готуємо дитину до школи», «Що потрібно знати першокласнику», тощо.

Педагогами було проведено облік дітей, які не відвідують дошкільні заклади, в т.ч. старших дошкільників, у закріпленому за дошкільним закладом мікрорайоні. Вихователі відвідували родини цих дітей, з’ясували причини з яких дитини перебуває вдома, питання про те, ким і яким чином здійснюється підготовка дитини до навчання в школі, чи є у дитини можливість спілкуватися з однолітками. В 2020 – 2021 навчальному році планується продовжити роботу по забепеченню багатокомплектності та наступності дотримання поступовості у навчально – виховній роботі при переході до шкільного навчання; вдосконалення роботи  на розвиток порівняльного та пояснювального мовлення  дітей; розвиток сенсомоторної координації на аркуші і техніка малювання; формування адекватної самооцінки.

За минулий навчальний рік збільшилась кількість дітей 5-річного віку в мікрорайоні, які охоплені дошкільною освітою. В дошкільному закладі створено і кожного року поновлюється банк даних про дітей дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні, визначено форму здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку. Діти 5-річного віку мікрорайону 100% охоплені різними формами дошкільної освіти.

У закладі створені умови для забезпечення відповідності змісту освіти дітей старшого дошкільного віку згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина»  . Основна мета – створення рівних стартових умов для дітей п’ятирічного віку для навчання в школі.

Дітей, неохоплених дошкільною освітою в мікрорайоні ЗДО, Педагогічний колектив проводив систематичну роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників  щодо необхідності спілкування з однолітками, оволодінням елементарними навичками навчання, соціальній адаптації дитини тощо. Неодноразово вихователі запрошували дітей та батьків до участі в масових  святкових та виховних заходах: конкурси, виставки, Дні здоров’я, святкові ранки тощо.

 

Соціально-економічний розвиток ЗДО

Для відновлення роботи ЗДО після зняття деяких карантинних обмежень  щодо пандемії коронавірусу з 22.06.2020р. за рахунок бюджетних коштів придбані антисептики, рідке мило, дезінфікуючі засоби, паперові рушники, безконтактні термометри .  Сестрою медичною старшою   Шлапак О.О. було проведено навчання по підрозділах з організації протиепідемічних заходів, використанню антисептиків, виконанню інструкції по деконтамінації рук. відкритих ділянок тіла, робочих поверхонь, приміщень, з безпеки діяльності – особистої безпеки.     

Адміністративно-господарська діяльність дошкільного закладу планується згідно нормативних документів та рекомендацій МОНУ. Фінансово-господарська діяльність   здійснювалась згідно кошторису на рік та благогыйних батьківських внесків. Всі заходи були спрямовані на створення розвивального життєвого простору дитини: утримання в належному стані прогулянкових, фізкультурних майданчиків, фізкультурних та музичних зал, медичного кабінету, благоустрою та озеленення території, організацію харчування. Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу загалом відповідає вимогам сьогодення. У всіх групах спільно з батьками створені умови для забезпечення комфорту дитини, її індивідуальних потреб. Стан приміщень ЗДО відповідає санітарним нормам, має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія що прилягає до них утримується в чистоті відповідно до санітарних норм. Гігієнічний режим прибирання постійно і систематично контролюється медичною сестрою старшою. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам безпеки і охорони праці.Всі категорії обслуговуючого персоналу забезпечені спецодягом.ЗДО забезпечено необхідним обладнанням: меблями, м’яким інвентарем.Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення  є оснащення освітньої діяльності  сучасним устаткуванням ЗДО.

За рахунок   Благодійних батьківських внесків   виконано поточний ремонт по заміні аварійних труб водопроводу,   виконано ремонт   пральної  машини, спальної кімнати гр1,гр2,  роздягальні групи №2, 3,7.

Проте потребує капітального ремонту  центральна частина фасаду закладу, заміна 4 деревяних дверей, павільйони, ігрове обладнання  на дитячих  групових майданчиках.

На виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року №2145-УІІІ в дошкільному закладі створено офіційний веб-сайт, на якому оприлюднюється кошторис, звіти про використання коштів та викладено всю інформацію про діяльність закладу згідно вимог даної статті Закону. Інформацію на сайті оновлюємо регулярно,вона  систематизована, постійно поновлюється і містить в собі всі необхідні дані щодо функціонування дошкільного закладу, роботи з дітьми, прийому громадян, а також цікаві новинки для батьків.  

 

 Аналіз проведеної роботи з батьками

Для батьків вихованців дошкільного закладу, відповідно до річного плану, окрім батьківських зборів з обговоренням актуальних тем та консультацій було організовано також батьківські лекторії, прослуховування лекцій, ділові ігри, обговорення актуальних питань за круглими столами чи у формі дискусій.

Для залучення батьків у навчально-виховний процес їх було запрошено на гостини, Дні відчинених дверей, відкриті заняття до періоду введення карантинних обмежень.

Постійно здійснювався контроль за поповненням та змінністю матеріалів куточків для батьків,сторінки для батьків сайту закладу.  

Це сприяло підвищенню педагогічної обізнаності батьків, забезпечило єдність підходів до навчання, розвитку і виховання дітей.

      Подальшої роботи потребують завдання взаємодії дошкільного закладу та родини по формуванню в дітей ціннісного ставлення до здоров`я, формування духовності та основ світогляду цілісної, життєво активної, гуманістично спрямованої особистості, ідей сталого розвитку, підвищення рівня культури українського мовлення дошкільників та педагогів як основи формування  особистості,  підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів та батьків щодо готовності дошкільника до НУШ, покращення матеріально-технічної бази: ремонт фасаду, подальша заміна (оновлення) обладнання групових майданчиків, створення сучасного освітнього простору.

 

Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог,  враховуючи результати  роботи за минулий рік, колектив дошкільного   навчального  закладу  ставить   на  2020-2021 навчальний рік такі завдання:

 

1.Здійснювати методичний супровід впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Підвищувати рівень культури педагогів у використанні мультимедійних засобів  та  навчальних платформ  для самоосвіти та в організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників.

2. Підвищувати   компетеність  педагогів з основних концептуальних положень SТRЕАМ-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку. Забезпечити вивчення та використання в освітньому процесі технології критичного мислення. Спрямування  роботи педагогічного колективу на розвиток розумових здібностей дитини, культури інженерного мислення шляхом інтеграції в освітньому процесі. 

3.  Забезпечувати  наступність  у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (  педагогічне партнерство вихователів ЗДО та вчителів перших класів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів під час освітнього процесу для розвитку особистості, організації та проведення ранкових зустрічей, використання ігрових методів у навчальних заняттях).

 

4.Удосконалювати   роботу щодо формування комунікативно-мовленнєвої  компетенції  дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.   

5. Спрямовувати  роботи колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я. Удосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та впровадження в освітній процес новітніх здоров’язбережувальних технологій.

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                           
                                           

 

Нормативно-правова база забезпечення    освітнього

 процесу у закладі

Закони України:

 1. Про  освіту
 2. Про дошкільну освіту
 3. Про охорону праці
 4. Про дитяче харчування
 5. Про фізичну культуру і спорт
 6. Конвенція про права дитини
 7. Про мови в Українській РСР
 8. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

 

Укази Президента України:

1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

2.Про Державну премію України в галузі освіти

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

1.від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

2.Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»

3.Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»

4.Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

 

Акти Кабінету Міністрів України:

1.від 12 березня 2003 р. № 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

2.від 14 червня 2002 р. № 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

3.від 8 серпня 2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

4.від 5 жовтня 2009 р. № 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

5.від 26 серпня 2002 р. № 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

6.від 22 листопада 2004 р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

 

Накази Міністерства:

 1. Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965
 2. Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669
 3. Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618
 4. від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 5. від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"
 6. від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 7. від 02.08.2005  № 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"
 8. від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"
 9. від 20.02.2002 № 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"
 10. Від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"
 11. від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 12. від 17.02.99 № 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"
 13. від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"
 14. від 29.07.93 р.№ 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"
 15. від 06.10.2010  № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 16. від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 17. від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"
 18. від 22.05.2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"
 19.  Наказ МОН України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу МОН України від 04.11.2010 № 1055, зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.06.2016 № 821/28951»

 

Листи Міністерства:

 

1. Лист  МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах».

2.  Лист  МОН України  від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».

3. Лист МОН України   від 22.07.2020 № 1\9-394 « Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році».

4. Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

5.Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»

6. Лист МОН України  від 30.07.2020 № 1/9-411  «Про  організацію  освітньої  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020 / 2021 навчальному році ».

7.Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

8. Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі».

9.Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

10.Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

12.Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

13.Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

14.Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

15.Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"

16. Лист Міністерства № 1/9-187 від 02.04.2014 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації»

17.Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.2013 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

18.Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.2013 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

19.Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.2013 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

20.Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.2013 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

21.Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

22.Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.2013 "Щодо благодійних внесків"

23.Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.2013 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

24.Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

25.Лист МОН України від 28.02.13 №  1/9-152

26.Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13  "Щодо  вирішення окремих питань при організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах"

29.Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.2013 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"

30.Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.2011 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

31.Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "

32.Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

33.Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

34.Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

35. Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"

36.Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу».

37.Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

38.Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

 39.Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

40.Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

41.Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

42.Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

43.Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

44.Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Накази інших Міністерств:

1.Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

2.Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693

3.Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

4.Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742  "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

Листи інших Міністерств:

1.Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 від 11.03.2014

2.ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу

3.Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77

 

 

РОЗДІЛ 2 . МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові-

дальний

 

Відм.

про

викон

1

2

3

4

5

1.Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

1.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

1.1

Направити на курси :

 - курси підвищення кваліфікації при ДІППО педагогів: вихователі

Дугань Н.О.,   

 

завідувач

наказ

1.2

Створити умови для виконання курсових завдань педагогами ДНЗ.

відповідно до графіку проходження курсів

завідувач, вихователь-методист

рекомендації

1.5

 Знайомити з новинками науково- методичної літератури, періодичними виданнями.

впродовж року

завідувач, вихователь-методист

 

1.6

Здійснювати  контроль за підготовкою педпрацівників до робочого дня та веденням ділової документації згідно вимог  та номенклатури справ .

впродовж року

завідувач, вихователь-методист

 

1.7

Забезпечити використання інформаційних компютерних технологій у роботі вихователів

Протягом року

Завідувач,

вихователі

 

1.8

З метою спрямування діяльності педагогічного колективу на виконання законодавчо-нормативних та інструктивно-методичних документів у галузі освіти, підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів дотримуватися виконання:

 • Постанов МОЗ та Головного санітарного лікаря України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у звязку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» від 21.05.2020 №25; «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у звязку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 22.08.2020 № 50»;
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 року №234, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 року за №563/28693;
 • Наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в ДНЗ»;
 • Переліку навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році (лист МОН від 22.07.2020 № 1\9-394);
 • Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (затвердж. Наказом МОНУ від 19.12.2017 №1633);
 • Постанови КМУ «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 №800 (зі змінами до Порядку від 27.12.2019 №1133)
 • Листів МОН України:

-  «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти, у 2020/2021 навчальному році» (лист МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411)

- «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину» від 23.04.2020

- «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в заакладах дошкільної освіти» від 25.06.2020 №1\9-348

- «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти» № 1\9-269 від 22.05.2020

- «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» від 14.02. 2019 №1\11-1491

- «Про застосування державної мови в освітньому процесі» від 17.09.2019 №1\9-581

- «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти» від 12.12.2019 № 1\9-765

- «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» від 09.12.2019 № 1\9-750

- «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС\АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками» від 12.12.2019 № 1\9-766

- «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (лист від 19.04.2018 № 1/9-249)

- «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» від 13.11.2018 №1\9-691

- «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 № 1/9-456).

- «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (лист від 25.07.2016 № 1/9-396).

- «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (лист від 25.07.2016 № 1/9-396).

- «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист від 02.09.2016 № 1/9-454).

- «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (лист від 28.02.2013 № 1/9-152).

- «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист від 16.03.2012 № 1/9-198).

05.09.2020

В.о.завідувача

зошит із самоосвіти

2.1

Вивчення та впровадження в практику роботи ЗДО інструктивно-методичних рекомендацій МОН  України, обласного управління освіти та  управлыння  освіти  

До 19.09.20

вересня

завідувач

наказ

2.2

Індивідуальне консультування педаго-гічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

до 01 квітня

Атестаційна комісія

наказ, протоколи

2.3

Проведення пересувних виставок-презентацій нової методичної літератури, кращого розвивального дидактичного матеріалу; огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики.

До 12 березня

атестаційна комісія, завідувач

графіки, звіт, протоколи, опис

2.4

Виставка кращих ППД, педідей та інновацій педпрацівників закладу та ЗДО   району, області.

24 лютого 2021

завідувач

Презентаційне портфоліо

 2.5

«Педагогічні зустрічі» з колегами району, сусідніх районів та м. Дніпро з метою обміну досвідом роботи з питань планування освітнього процесу за вимогами нового БКДО, контролю і керівництва в ЗДО тощо.

01 квітня 2021

завідувач

наказ

3

Діагностика педмайстерності

педаго-гічних працівників ЗДО.

 

 

 

 

 

 

 3.1

Якісний аналіз педагогічних кадрів.

10.09.2020

вихователь-методист

рекоменд.

3.2

З метою підвищення якості освітнього процесу та фахової майстерності педагогів:

 • проводитивзаємовідвідування занять між колегами;
 • здійснювати контроль за підготовкою педпрацівників до робочого дня та веденням ділової документації.

10.09.2020

вихователь-методист

Завідувач , вих.-методист

3.3

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2020-2021 навчальному році:

 • визначати зміст освітнього процесу у вікових групах, систематично складаючи календарно-перспективні плани роботи на місяць, квартал, півріччя, рік;
 • систематично проводити співбесіди з педагогами, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості дошкільної освіти.

упродовж року

вихователь-методист

 

3.4

Запровадження у закладі єдиного методичного дня.

  кожного четверга

завідувач, вихователь-методист

зошит із самоосвіти

 

3.5

Активізація участі педагогічних працівників в онлайн-вебінарах, семінарах, майстер-класах, марафонах тощо, з метою підвищення кваліфікації та фахового рівня.

протягом року

Вихователі

 

3.6

Забезпечення функціонування вебсайту закладу дошкільної освіти як засобу його інформаційної відкритості для відвідувачів інтернет-мережі та формування іміджу ЗДО.

протягом року

завідувач   вихователь-методист

 

4.

 Робота з молодими педагогами

4.1.

Наставництво:

 • Закріплення за молодими спеціалістами досвідчених педагогів-наставників ( Донець Т.В.    Доброхотова А.С.)
 • Складання   плану роботи наставників з молодими спеціалістами.
 • Проведення індивідуальних консультацій для молодих спеціалістів.
 • Демонстрація кращих планів  освітньої роботи та документації вихователів-початківців.
 • Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок педагогів.
 • Продовження роботи Школи молодого спеціаліста (згідно плану роботи на рік). 
 • Проведення Тижня молодого спеціаліста.
 • Звіт молодого спеціаліста про результати роботи у ШМВ з педагогами-наставниками.

 

до 01.09.

 

 

 

до 06.09.

    

до 10.09.

 

 

 

за потребою

 

 

 

 

щомісячно

 

 

 

 

пр. року

згідно плану 

 

 

 

березень

 

завідувач

вихователь-методист

наставник

молодий  спеціаліст

 

вихователь-методист

наставник    

вихователь-методист

завідувач

 

 

вихователь-методист

наставник

вихователь-методист

 

 

завідувач вихователь-методист

 

завідувач вихователь-методист

 
         

4.2

Здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

упродовж року

завідувач, вихователь-методист

зошит із самоосвіти

5.

 

Самоосвіта педагогів

 

5.1.

Активне залучення педагогічних

працівників до індивідуальної

самоосвітньої діяльності – однієї

з основних форм самоосвіти педагога,   показника його професіоналізму, оновлення й удосконалення  знань, умінь і практичних навичок,

 особистого розвитку.

упродовж року

завідувач вихователь-методист

 

5.2.

Систематичне вивчення стану самоосвіти педагогів з метою забезпечення її методичного супроводу. Ведення щоденника з підвищення професійного рівня педагога, як обов’язкової документації.

протягом року

 

завідувач

вихователь-методист

 

 

5.3.

Обговорення та затвердження індиві-дуальних проблемних тем самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік. Складання таблиці даних про роботу педагогів із самоосвіти.

до 04.09.

 

завідувач

вихователь-методист

педагоги

 

5.4.

 

Складання індивідуальних планів роботи із самоосвіти згідно індивідуальних проблем, над якими працюють педагоги.

до 11.09.

 

всі педагоги

 

5.5.

Опрацювання вимог БКДО, програми розвитку дітей дошкільного віку « Дитина » та критеріїв оцінювання якості дошкільної освіти на всі вікові групи.      

до 01.09.

 

всі педагоги

 

 

5.6.

Збір кращих матеріалів з досвіду роботи педагогів дошкільного закладу у методичному кабінеті.

протягом року

 

вихователь-методист

 

 

 

5.7.

Проведення взаємовідвідування занять,   інших форм роботи з дітьми з метою обміну досвідом досвідчених педагогів.

 

протягом року

 

всі педагогічні працівники

 

5.8.

Дистанційне навчання.  Опрацювати матеріали доробку «Портфоліо вихователя дитячого садка. Педагогічне кредо вихователя» (за матеріалами порталу «Педрада»)  

 

до 20.10.

всі педагоги

 

 

5.9

Творчі звіти педагогів з  індивідуальних проблем самоосвіти, які атестуються

 

 до 15.03.

педагоги, які атестуються

 

5.10

Поглиблення інформаційно-комп’ютер-ного напряму самоосвіти з метою підвищення професійного рівня педагогів у міжатестаційний період.  

протягом року

всі педагогічні працівники

 

5.11

Активне залучення педагогів до обміну досвідом роботи з індивідуальних проблем самоосвіти через:

 • батьківські куточки;
 • презентації професійних новинок (на семінарах-практикумах, педрадах, консультаціях, бесідах з колегами, ділових іграх тощо);
 • консультації;
 • подання матеріалів на інформаційних стендах; 
 • педагогічні виставки з поширення досягнень педагогів, їхніх творчих надбань: посібники, конспекти, дидактичні ігри та ін. (на семінарах, методичних об’єднаннях, педрадах тощо);
 • професійні конкурси;
 • майстер-класи;
 • тематичні та проблемні семінари, семінари-практикуми;
 • засідання круглого столу;
 • презентацію портфоліо та матеріалів творчих знахідок з індивідуальних проблем самоосвіти;
 • творчі звіти;
 • розміщення матеріалів з досліджуваної проблеми на сторінках вебсайту та інших освітніх платформах;
 • узагальнення досвіду (у методичну розробку, методичні рекомендації, структурно-логічні схеми, таблиці, буклети, альбоми, відеофільми, стенди, опис у папці) тощо.

 

протягом року

завідувач вихователь-методист

 

5.12

Співбесіди з педагогами щодо виконання планів роботи з підвищення професійного рівня з індивідуальних проблем самоосвіти.

 

1р\кв

завідувач

вихователь-методист

педагоги

 

5.13

Моніторинг сайтів МОН, МОЗ,  міського  та обласного управління освіти,  ДОІППО та ін.

 

протягом року

педколектив

 

5.14

Використання в освітньому процесі матеріалів фахових видань.

 

протягом року

педколектив

 

6

Педагогічні  ради

6.1

І. Новий навчальний рік – нові пріоритети

 1. Вибір секретаря педагогічної ради. (Обговорення, голосування)
 2. Про аналіз освітньої роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік та основні педагогічні проблеми і завдання на новий навчальний рік.  (Аналіз роботи).
 3. Про підведення підсумків дистанційної роботи педагогічних працівників в умовах вимушеного карантину та організацію діяльності ЗДО у нових умовах. (Інформація-звіт)
 4. Про організацію діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році. (Виступ, обговорення)
 5. Обговорення, затвердження річного плану роботи ЗДО та:
 • освітніх програм;
 • розкладу орієнтовного тижневого розподілу занять у новому навчальному році;
 • форми планування освітньої роботи з дошкільниками;
 • перспективного плану підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників;
 • індивідуальних проблемних тем самоосвіти на поточний навчальний рік.

6.Презентація кращих зразків дидактичного матеріалу і навчально-методичних посібників до нового навчального року. (Виставка-презентація матеріалів, створених у період вимушеного карантину)

Вересень

Завідувач,

вихователь-методист,

педколектив

 

6.2

ІІ . Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО та безпеки життєдіяльності дітей

 1. Про виконання рішень попередньої педради. (Інформація секретаря)
 2. Про систему роботи з фізичного виховання дошкільників, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, та розвивальний ефект сучасних інноваційнихздоров’язбережувальних  технологій на фізкультурних заняттях.
  1. Удосконалення рухових здібностей та фізичних якостей дошкільників засобами українських народних ігор. (Презентація педагогічних ідей
  2. Оптимізація освітньої роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності, профілактики простудних захворювань та захворювання на COVID-19.   (Медико-педагогічна просвіта)
  3. Про впровадження інноваційних технологій у систему фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками. (Довідка за результатами тематичного контролю)
  4.  Роль ранкових зустрічей для забезпечення емоційного благополуччя дошкільників протягом дня. (Психологічний порадник)

Віршовані вітання для ранкових зустрічей. («Метод блакитних папірців»)

 1. Розвиток дитячої творчості через імпровізацію під час фізкультурно-музичних руханок. (Тренінг для педагогів)

3.Роль сучасного нетрадиційного фізкультурного обладнання в природі. (Фотовиставка-презентація нетрадиційного фізкультурного обладнання для    дитячих ігрових майданчиків)

Листопад

Завідувач,

вихователь-методист,

педколектив

 

6.3

ІІІ.Сучасні підходи використання в освітньому процесі технології критичного мислення

1. «STREAM-освіта – новий інтеграційний  підхід до розвитку, виховання і навчання дітей».

Розділи програми «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт».

2.Інструменти розвитку критичного мислення

3.Забезпечення відповідності основним принципам розвитку критичного мислення. Презентація.

4.Методична панорама «Розвиваємо критичне мислення дітей засобами дитячого експериментування (вихователі груп).

Лютий 

Завідувач,

вихователь-методист,

педколектив

 

6.4

V. Забезпечення наступності

у впроваджені  особистісно орієнтованої моделі в дошкільній

та початковій ланках освіти

 1. Про виконання рішень попередньої педради. (Інформація секретаря)
 2. Про інноваційні методики і технології формування життєвої компетенції дошкільників:

 (Банк педагогічних ідей, звіти)

 1.   «Забезпечення наступності у впроваджені  особистісно орієнтованої моделі в дошкільній та початковій ланках освіти»:

- звіт вихователя-методиста;

- звіти музичних керівників;

 - звіт практичного психолога 

 1. Створення умов для організації та проведення   літнього  оздоровчого  періоду. (аукціон ідей, затвердження плану роботи).

Травень 

Завідувач,

вихователь-методист,

педколектив

 

7.

Удосконалення професійної творчості

7.1.

Участь у підготовці та святкуванні дошкільного  Дня дошкілля.

Вересень

25.09.

 

всі педагогіч-ні працівники

Онлайн-привітання

7.2.

Майстер-клас зі створення особистої сторінки педагога на освітніх платформах («Всеосвіта», «На урок» чи інших платформах).

Жовтень

Вихователь – методист

 

7.3.

Майстер-клас «Рухливі ігри – вправи з інтелектуальним навантаженням в ЗДО»

Листопад

Вихователь – методист

 

7.4

Майстер-клас з проблеми «Розвинений емоційний інтелект – важлива умова успішної роботи педагога»

Грудень

Вихователь – методист

 

7.5

Творча гра для педагогів

« Літературне  кафе»

Січень

Вихователь – методист

 

7.6

Інтелектуальна гра для педагогів « Розвиток мислення дошкільників»

Лютий

Вихователь – методист

 

7.7

Семінар-практикум: «Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації».

Березень

Вихователь – методист

 

7.8

Круглий стіл «Наступність і

перспективність дошкільної і

початкової освіти»

Квітень

Вихователь – методист

 

8.

Педагогічні години

8.1

Готовність в умовах невизначеності.

Вересень

Вихователь – методист

 

8.2

Як формувати навички сталого способу життя у дошкільників.

Жовтень

Практичний психолог

 

8.3

Як говорити здітьми на складні теми

Листопад

Вихователь

Разіна В.В.

 

8.4

 Взаємодія педагогічних працівників ЗДО з батьками. Педагогіка партнерства» 

Грудень

Вихователь –

Улексіна Т.І.

 

8.5

Методичні посиденьки  «LEGO конструювання, як засіб формування сенсорно-пізнавальної сфери дітей»

Січень

Вихователь – методист

 

8.6

Створення STREAM – осередку як елементу розвивального простору дошкільника.

Лютий

Вихователь Лукяненко О.А.

 

8.7

Тренінг «Використання освітніх технологій в розвитку монологічного мовлення дошкільників»

Березень

 

 

Вихователь –  Снітка О.І.

 

8.8

Методичні посиденьки «Основні показники, що характеризують найістотніші сторони розвитку  дитини напередодні вступу до школи

 

Квітень

Вихователь – методист

 

8.9

«Ознайомлення з навколишнім середовищем: сучасний підхід»

Травень

Вихователь – методист

 

9

Консультації   для  вихователів

9.1.

Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2020/2021 н.р.».Особливості організації діяльності ЗДО у новому навчальному році.

Вересень

Вихователь – методист

 

9.2.

Організація режимних моментів в умовах адаптативного карантину

Жовтень

Вихователь – методист

 

9.3.

 

Роль дихальних вправ на свіжому повітрі в умовах карантину, або Поповнюємо картотеку дихальних вправ без використання ігрового обладнання.

Листопад

Вихователь –  Снітка О.І.

 

9.4.

Орієнтовна структура предметно-ігрового розвивального середовища у вікових групах відповідно до вимог часу.

Грудень

Вихователь – методист

 

9.5.

Завдання та шляхи здійснення морально-духовного виховання дошкільників.

Січень

Вихователь –

Улексіна Т.І.

 

9.6.

Розвиваємо творчі здібності дошкільників засобами інтерактивних технологій.

Лютий

Вихователь –  Разіна В.В.

 

9.7.

Використання квест-технології у роботі з дошкільниками.

Березень

Вихователь –

Лукяненко О.А.

 

9.8.

Як зацікавити дошкільників професіями дорослих: алгоритм освітньої роботи.

Квітень

Вихователь – методист

 

9.9.

Роль дидактичних ігор і вправ у формуванні соціального здоров’я дошкільників.

Травень

Вихователь – методист

 
         

10.

Колективний перегляд педагогічного процесу

10.1

Заходи до тижня психології

Жовтень

Практичний психолог Степачова Т.І.

 

10.2

 У пошуках сонечка .

Листопад

Вихователь Снітка О.І.

 

10.3

Зоопарк запрошує у гості.

Грудень

Вихователь

Разіна В.В.

 

10.4

Нум досліджувать оці дуже різні камінці.

Лютий

Вихователь

Улексіна Т.І.

 

10.5

Я та світ навколо.

Березень

Вихователь Лукяненко О.А.

 

11.

  Конкурси для педагогів

з/п

 Назва конкурсу

Термін організації

Відпові-

дальний

Примітка

11.1

«День знань!» (на кращу підготовку до нового навчального року).

Вересень

Завідувач,  

Вихователь методист

 

11.2

На краще оформлення фізкультурних куточків у групах

Листопад

Завідувач,  

Вихователь методист

 

11.3

Огляд-конкурс на кращу картотеку дидактичних ігор (з різних розділів програми) Мета конкурсу: збагачення сучасного освітнього простору в закладі дошкільної освіти, створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи

Січень

Вихователі , Вихователь методист

 

11.4

 «Математична гра власними руками»

Лютий

Вихователі , Вихователь методист

 

11.5

Декада майстрів педагогічної праці.   

Березень  2021

завідувач, вихователь-методист

 

11.6

На кращу  підготовку до літнього оздоровчого періоду 2021 року.

Травень   2021

Завідувач

 

 

12.

Атестація, курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників

12.1.

Опрацювання постанови КМУ від 21.09.2019  №800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

 

До 06.09.

 

 

12.2.

Проходження курсів підвищення кваліфікації при КЗВО «ДАНО» (дистанційних, очних)   

Відповідно до плану-графіку КЗВО«ДАНО»

завідувач вихователь-методист

 

 

12.3.

Забезпечення  педагогів   докурсовими та післякурсовими завданнями з написання випускних\творчих робіт у відповідності до сучасних вимог (опис власного досвіду, авторський освітній проєкт, представлення власного блогу чи портфоліо, персональні розробки занять чи інших заходів тощо).

протягом року відповідно графіку

 

вихователь-методист

 

 

12.4.

Опрацювання  Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями.

до 10.09.

 

члени АК

педагоги

 

12.5.

Підготовка наказів про хід атестації в поточному навчальному році.

протягом року

завідувач

 

 

12.6.

Підготовка наказів про створення АК.

до 20.09.

завідувач

 

12.7.

Засідання атестаційної комісії (АК):

 • розподіл функціональних обов’язків між членами АК;
 • складання графіку засідання АК.

До 20.09.

 

АК

 

 

12.8.

Оформлення стенду з питань  атестації педагогічних працівників.

23.09.

 

вихователь-методист

 

12.9.

Опрацювання законодавчої, правової, нормативної документації з питань атестації.

жовтень

 

члени АК

 

 

12.10

Прийом АК заяв від педагогів:

 • про проходження позачергової

атестації;

 • про перенесення строку атестації.

 

до 10.10.

за потребою

члени АК

 

 

12.11

Засідання атестаційної комісії:

 • розгляд поданих документів; допуск педагогів до атестації; затвердження списків педагогів, які атестуються;
 • співбесіда з педагогами з питання складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов проведення атестації.

до 20.10.

 

члени АК

 

 

12.12

Складання план-графіку проведення атестації та доведення його під підпис до відома осіб, які атестуються.

до 20.10.

голова АК

 

 

12.13

Складання плану вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються.

до 23.10.

 

члени АК вихователь-методист

 

12.14

 • Вивчення професійної діяльності педпрацівників: адміністрацією ЗДО; колективом (педрадою); батьками.

до 15.03. згідно плану

АК

 

 

12.15

Організація декади педінновацій.

Мета: вивчення та впровадження педагогічних інновацій в освітньому процесі.

до 15.03.

 

педагоги, які  атестуються

 

12.16

Складання довідки за результатами вивчення професійної діяльності педагогів, які атестувалися.

до 15.03.

члени АК

методист

 

12.17

Проведення творчих звітів педагогів за міжатестаційний період. 

15.03.

на засіданні педради

АК

 

 

12.18

Складання атестаційних характеристик на педагогів, які атестувалися.

до 15.03.

члени АК

методист

 

12.19

Підсумкове засідання АК (згідно план-графіку). Атестаціяпедагогів.

31.03.

голова АК

 

 

12.20

 

 • Оформлення документації з атестації:(атестаційні листи, протоколи засідань АК, накази з питань атестації тощо).

до 01.04.

секретар АК

 

 

                       

 

13.

Діагностика. Моніторингові дослідження

13.1

Діагностика педагогічної майстерності педпрацівників ДНЗ.

2р\рік

 

методист

 

довідка

13.2

Педагогічна діагностика рівнів розвитку дітей, рівня виконання державних стандартів дошкільної освіти.

2р\рік

 

завідувач методист

вихователі

довідка

13.3

Діагностика нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

2р\рік

 

вихователі груп дітей р.в.

довідка

13.4

Діагностика фізичного розвитку дітей.

2р\рік

 завідувач методист

вихователі

довідка

13.5

Моніторинг предметно-розвивального середовища в ДНЗ.

1-2 р\рік

завідувач методист

довідка

13.6

Моніторинг навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ДНЗ.

вересень жовтень

методист

довідка

13.7

Моніторинг оцінювання якості надання дошкільникам освітніх послуг, рівня виконання державних стандартів дошкільної освіти, програми ДНЗ.

квітень-травень

завідувач методист

довідка

РОЗДІЛ 3.  ВИВЧЕННЯ   СТАНУ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ДІТЕЙ

       

    №

п/п

Зміст роботи

Термін

Форма узагальнення

матеріалу

Відповідальні

3.Комплексний контроль

3.1

У зв’язку з карантином у березні-травні (коронавірус) педагогам провести в усіх дошкільних групах вхідне оцінювання знань, умінь, навичок  дітей з метою діагностування рівня їх досягнень за попередній навчальний рік та планування подальшої освітньої діяльності відповідно до програми «Дитина».

07- 19

вересня

довідка

 

Вихователі:

 Всіх вікових груп

 

 

 

3.2

Стан організації життєдіяльності дошкільників в умовах ЗДО.

Мета: вивчити систему освітньої роботи вихователя у групах, перевірити реалізацію завдань програми  розвитку, навчання і виховання дошкільників.

19-30 жовтня

 

 

 

 

довідка

 

Вихователі: Всіх вікових груп

3.3

Зміст та стан фізкультурних куточків та предметно-ігрового середовища для  забезпечення рухової активності в групах. 

 

09-13 листопада

довідка

 

Вихователі: Всіх вікових груп

3.1Тематичний контроль

3.2.

Впровадження інноваційних технологій у систему фізкультурно-оздоровчої роботи з   дошкільниками

09-20 листопада

довідка

до педради

 Вихователі:

Всіх вікових груп

 

3.3

«Рівень облаштування  та використання дітьми середовища, яке сприяє розвитку дослідників. STRTAM – осередки».

 

 Лютий

довідка

 

Вихователі:

Всіх вікових груп

 

        

3.4.

Забезпечення наступності у впроваджені  особистісно орієнтованої моделі в дошкільній та початковій ланці освіти.

27 квітня -

14 травня

довідка

до педради

Вихователі:

Всіх вікових груп

 

3.2 Оперативний контроль (6-7 питань на місяць)

3.3.

Готовність ЗДО до нового навчаль-ного року. Створення навчально-матеріальної бази для забезпечення життєдіяльності дітей в нових умовах.

серпень

інформація

до виробн. наради, акт готовності ЗДО до н. н.р.

комісія

3.4

Організація роботи з охорони життя та здоров'я дітей. Дотримання режиму:

 • прогулянок

 

 

 

 

вересень

грудень

березень

 

 

 

інформація

 

 

 

завідувач

вихователь-методист

 • денного сну

 

 

вересень

січень

квітень

інформація

 

завідувач

сестра медична старша

 • споживання їжі

 

щомісячно

інформація

до наради

 

завідувач

сестра медична

 • провітрювання

 

 

вересень

листопад

лютий

інформація

до наради,

до педради

сестра медична старша старша

 • санітарно-гігієнічного режиму

 

щомісячно

інформація

до наради

завідувач

сестра медична старша

3.5

Медико педагогічний контроль за заняттями з фізкультури

вересень

травень

інформація

до наради,

до педради

вихователь-методист сестра медична старша

3.6

Організація освітньої діяльності. Проведення та зміст:

 • ранкового прийому дітей

 

 

 

вересень

грудень

березень

інформація

до відома,

до наради

завідувач вихователь-методист сестра медична старша

 • ранкової гімнастики

 

 

вересень

листопад

лютий

інформація

до наради,

до педради

завідувач вихователь-методист

 • занять

 

 

 

жовтень

грудень

лютий

квітень

інформація

до відома,

 

завідувач вихователь-методист

 • прогулянок

вересень

грудень

березень

інформація

до відома,

 

завідувач вихователь-методист

 • рухливих ігор

жовтень

січень

інформація

до відома,

 

завідувач вихователь-методист

 • трудової діяльності

жовтень 

березень

до відома

вихователь-методист

 • індивідуальної роботи з дітьми

жовтень

березень

інформація

вихователь-методист

 • взаємодії з батьками вихованців

жовтень

січень

квітень

інформація

 

завідувач вихователь-методист

3.7.

Проведення загартовувальних процедур.

жовтень

лютий

травень

інформація

до відома,

 

завідувач вихователь-методист сестра медична старша

3.8.

Виконання посадових обов’язків.  Готовність вихователів до проведення освітнього процесу: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей.

щомісячно

інформація    до відома

завідувач

вихователь-методист

3.9.

Стан ведення ділової документації, номенклатури справ.

вересень

грудень

квітень

інформація

до відома

завідувач

вихователь-методист

3.10.

Охорона праці та дотримання правил безпеки життєдіяль-ності.

жовтень

грудень

лютий

квітень

інформація

 ,

до відома,

завідувач вихователь-методист сестра медична старша

3,12.

Стан підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогів.

жовтень

грудень

травень

інформація

до відома,

 

завідувач

вихователь-методист

 1.  Вибірковий контроль

3.4.

Організація освітньої роботи з дітьми вихователями-початківцями.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

вихователь-методист

3.5

Реалізація фізкультурно-оздоровчої  роботи відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей у всіх вікових групах.

щомісячно

інформація

до відома

завідувач

вихователь-методист

3.6

Рівень проведення фізкультурних та музичних свят і розваг з урахуванням карантинних обмежень  

Листопад

інформація

до відома

завідувач

вихователь-методист

3.7.

Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності. Збереження дитячих робіт.

1р\квартал

інформація

до відома

завідувач

вихователь-методист 

3.8

Зміцнення матеріально-технічної  бази та розвивальних осередків у групах.

1р\квартал

інформація

до відома
 

завідувач

вихователь-методист

3.9.

Рівень навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ЗДО.

1р\квартал

інформація

до відома

вихователь-методист

3.4Підсумковий контроль

 

3.5

Діагностика рівня виконання БКДО, формування життєвої компетенції дошкільників.

вересень  травень

інформація

до відома,

до педради

завідувач

вихователь-методист

3.6

Рівень виконання програми та БКДО.

1р\квартал

інформація

до педради

завідувач

вихователь-методист

           

 

 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

№ з/п

Тема заходу

 

Термін

Відпові-

дальний

Відмітка про вико-

нання

 

1

2

3

4

5

 

1

Всебічно вивчати становище, статус родини шляхом анкетування батьків, відвідування родин та моделі взаємодії з ними для здійснення диференційованого підходу у вихованні дітей.

вересень-листопад

педагоги

 

 

2

Оновити батьківські куточки в группах, та підібрати нові  інформаційні матеріали.

вересень

вихователі

 

 

3

Оформити інформаційні стенди з фотоматеріалами для батьків на входах в ЗДО  відповідно до річних завдань і основних напрямів роботи ЗДО

жовтень

вихователь-методист

 

 

4

Залучати батьків до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей.

впродовж року

завідувач

 

 

 

6

Провести анкетування  для визначення потреб та вимог батьків  до дошкільної освіти і задоволенні їхніх потреб у додаткових освітніх послугах

вересень

завідувач

 

 

 

7

Залучати батьків до участі у  тематичних  днях  та тижнях:

 • Ми знайомимося з дитячим садком (для батьків дітей, що прибули в ДНЗ вперше);
 • Рух заради здоров'я;
 • Абетка здорового харчування;
 • Наш мальовничий край;
 • Тематичні тижні:

Тиждень правової освіти

         «Україна – моя Батьківщина»

Тиждень безпеки.

 

 

 

вересень

 

вересень

листопад

січень

 

листопад

січень

квітень

що-квартал

вихователь-методист

 

 

8

Започаткувати  такі форми роботи з батьками :

«Буккросинг» — постійно діючі групові центри психолого-педагогічної літератури, що створюють комфортні умови для реалізації інформаційної та просвітницької взаємодії ЗДО та родин. 

«Дерево цілей» або «Дерево розвитку групи» – проєкт спільної інтерактивної діяльності батьків, дітей, педагогів. 

«Батьківська скринька» .

впродовж року

вихователь-методист

 

 

9

Організувати тематичні зустрічі батьків, вихователів за круглим столом 

  представниками правових органів;

  з вчителями ЗОШ № 69

 

Січень

Квітень

завідувач

 

 

 

 

 

 

10

Постійно інформувати батьків про законодавчі акти з питань охорони дитинства та материнства і їх соціального захисту

 

впродовж року

завідувач

 

 

 

 

 

Загальні батьківські збори

 

14

 

 І.Створення фундаменту успішності дитини в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»

1.Перспективи та завдання розвитку закладу дошкільної освіти на 2020-2021 навчальний рік.

2.Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».  (Обговорення в «загальному колі»)

Жовтень

Завідувач

вихователь-методист

 

 

ІІ.«Взаємодія педагогів з батьками у формуванні здоров’язбережувальної компетентності дітей»                                                                                                                      

 1. Роль родинного виховання у формуванні  в дітей усвідомленого ставлення до власного здоров’я.                            

2.Охорона життя та збереження здоров’я дітей                                

 

Грудень

Завідувач

вихователь-методист

 

 

ІІІ. Круглий стіл «Підготовка дитини до шкільного життя»

1.Чи готова дитина до навчання в НУШ (Виступ-діалог)

2.Готовність дитини до НУШ або Давайте перевіримо, як дитина засвоїла освітні лінії БКДО. Практикум для батьків

Травень

Завідувач

вихователь-методист

 

 

 

 

План засідань батьківської ради.

 

1.

1.Звіт про проведену роботу за минулий рік.

2.Затвердження плану роботи Ради на 2020- 2021 навчальний рік.

3. Організація освітньої роботи з дітьми в сучасних умовах.

Жовтень

Завідувач

Голова БР

 

 

 

2.

1. Як виховати індивідуальність: рекомендації для батьків .

2. «Світ професій – крок у майбутнє».

3. Підготовка закладу до зими та поведення Новорічних свят.

Грудень

Завідувач

Голова БР

 

 

 

3.

1.Про підсумки атестації педагогічних працівників.

2. «Психологічна атмосфера у родині».

3.Контроль за харчуванням дітей в ЗДО та медичне обслуговування вихованців закладу.

Березень

Завідувач

Голова БР

 

 

 

4.

1. Роль родинного виховання у формуванні  в дітей усвідомленого ставлення до власного здоров’я .

2. Мотиваційна готовність дітей до навчання.

3. Організація оздоровчої роботи та підготовка до нового навчального року.

Травень

Завідувач

Голова БР

 

 

 

Групові батьківські збори

 

16

Групові батьківські збори

(проводяться в онлайн-режимі):

Групи раннього віку №1,2,3

І. Сім’я та дитячий садок: виховуємо дитину разом

1. Адаптація дитини до дитячого садка. (Психологічний порадник)

2.Спільна робота вихователя та сім’ї з формування життєвої компетенції малюків у світлі вимог програми « Дитина ». Показники життєвої компетенції малюка.

3. "Я сам!" - умови розвитку дитини в період кризи трьох років.

4.Онлайн-екскурсія-огляд освітнього простору для малюків у ЗДО.

5.Вибори батьківського комітету групи.

 

«Граємося з дітьми з малечку»

1. Ігри для розвитку дрібної моторики рук – запорука подальшого розвитку зв’язного мовлення дітей.

2.  Презентація вправ на розвиток дрібної моторики.

3.      Виставка дидактичного матеріалу з сенсорного виховання.

4.      Обговорення психолого-педагогічних ситуацій.

 

Літнє оздоровлення дітей»

1.  Організація життєдіяльності дітей – запорука гармонійного розвитку та засіб зміцнення їхнього здоров’я.

2. Охорона життя і здоров’я дітей в літній період, безпека їх життєдіяльності.

3.   Оздоровлення дітей влітку, рекомендації, розповсюдження пам’яток.

4.  Фоторепортаж «Дитинство»

5. Звіт про роботу батьківського комітету.

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

 

 

 Молодші групи №7, 9, 10

І. Становлення особистості молодшого дошкільника

1.Вікові особливості молодших дошкільників. (Пам’ятка для батьків)

2.Завдання виховання та навчання дітей у світлі вимог програми «Дитина». (Обговорення в «загальному колі»)

3.Створення безпечних психологічних умов зростання дитини. (Психологічний порадник для батьків)

4.Вибори батьківського комітету.

Вересень

 

Вихователі

 

Протокол

 

 

ІІ. Логіко-математичний розвиток дитини молодшого дошкільного віку

1.Криза трьох років. (Аналіз педагогічних ситуацій)

2.Роль гри у розвитку і вихованні дитини

3.Особливості логіко-математичного розвитку молодшого дошкільника. (Консультація в режимі онлайн).

4. Онлайн-презентація дидактичних матеріалів з формування логіко-математичної компетентності молодших дошкільників. 

Грудень

 Вихователі 

Протокол

 

 

 

 

 

ІІІ.  Плекаємо патріотів

1.   Особливості національно-патріотичного виховання молодших дошкільників

2.   Дискусія «Як розповідати дітям про війну?»

3.Експрес-огляд національного куточка для дошкільників

4.  Мовленнєвий розвиток – головна умова розумового розвитку.

 5Виховання культурно-гігієнічних навичок в садочку та родині.

Травень

 Вихователі 

Протокол

 

 

Середні групи №4, 8

Пізнаємо світ

 • 1.Завдання виховання та навчання дітей у світлі вимог програми «Дитина ».  
 • 2.Психологічний портрет дитини п’ятого року життя.
 • 3.  Допитливість – ознака креативності. Як виховувати чомусиків?
 • 4.  Значення дитячої книжки у контексті формування особистості дошкільника.

5.  Вибори батьківського комі­тету.

Вересень

 

Вихователі

 

Протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.Здоров’я дітей турбота дорослих»

1. Цілісний підхід педагогів і батьків до розвитку і виховання   дошкільників.

2.  Здоровий спосіб життя: як цього досягти.

3.  Загартування дітей вдома. Аукціон ідей сімейної педагогіки.

4. Раціонально-збалансоване харчування дітей – запорука здоров’я дітей.

5.   Розвиток пізнавальної діяльності дошкільнят під час ігрової діяльності.

Грудень

 

Вихователі

 

Протокол

 

 

ІІІ. Логіко-математичний розвиток дошкільників

1.Завдання логіко-математичного розвитку дошкільників у світлі вимог БКДО та програми. (Памятка)

2.Онлайн-презентація дидактичних матеріалів з формування логіко-математичної компетентності дітей середнього дошкільного віку. 

3.Авторитет батьків – необхідна умова правильного виховання.

Травень

 Вихователі 

Протокол

 

 

    Старші групи №5, 6, 11

І. Створення фундаменту успішності дитини в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»

1.Державні стандарти дошкільної освіти: вимоги часу в умовах освітньої реформи «Нова українська школа». (Обговорення)

2.Соціально-комунікативна компетенція дошкільників: сутність та основні складові. (Обмін думками, психологічний порадник для батьків)

3.Буккросинг у дитячому садку (обмін книжками)

4.Вибори батьківського комітету.

 

Вересень

 

Вихователі

 

Протокол

 

 

ІІ. Логіко-математичний розвиток старших дошкільників

1.Завдання логіко-математичного розвитку старших дошкільників у світлі вимог БКДО та програми. (Памятка)

2.Онлайн-презентація дидактичних матеріалів з формування логіко-математичної компетентності дітей середнього дошкільного віку. 

3.Єдність вимог дорослих до дитини – необхідна умова всебічного розвитку і виховання.

Грудень

 

Вихователі

 

Протокол

 

 

 

 

 

 

Дитина зустрічається зі школою

 1.Як подолати батьківські

страхи перед школою.

2.Критерії готовності

дитини до вступу у школу.

3.Рекомендації батькам

першокласника на 1вересня.

4.Охорона життя і здоров’я

дітей влітку.

5. Звіт про роботу БК.

     

 

Травень

 

Вихователі

 

Протокол

 

 

 

Батьківські  всеобучі

 

1.

“Вчимося розуміти дітей” – тренінг (правила спілкування з дітьми; методи підтримки дитини шляхом підвищення самоповаги)

Жовтень  

Вихователі

 

 

 

2.

Як допомогти дітям стати творчими.

Лютий  

Вихователі

 

 

 

3.

Абетка  здоров′я 

Квітень   

Вихователі

 

 

 

Консультації, семінари  для батьків

 

1.

 • Як полегшити адаптацію дитини до дитячого садка: алгоритм дій.

(«В-ль-метод.» 6\19)

 • Робота дошкільного навчального закладу в умовах карантину.

Вересень

вихователі

практичний психолог

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 • Що потрібно знати батькам про коронавірус?

Жовтень

вихователі

 

 

 

Як цікаво й ефективно проводити час з дітьми під час карантину?

Чим зайняти чомучку вдома?      («В-ль-метод.» 5\20)

Листопад  

вихователі

 

 

2.

 • Роль дидактичних ігор у формуванні соціального здоров’я дошкільників: порадник батькам.

Грудень

вихователі

 

 

 

 • Батьківські помилки у вихованні дітей та як їх уникнути. («В-ль-метод.» 1\20)
 • Як сформувати у дітей позитивне ставлення до школи? («В-ль-метод.» 5\20)

 

Січень

вихователі

 

 

3.

 • Шляхи та методи формування емоційного інтелекту дитини. («В-ль-метод.» 10\18)

Лютий

 

вихователі

 

 

4.

 • Які наслідки дитячої гіподинамії?

 

Березень

вихователі

 

 

5.

 • Як навчити дитину справедливості? («В-ль-метод.» 3\20)
 • Як допомогти дітям розвинути творчі здібності? («В-ль-метод.» 4\20)

Квітень

вихователі

 

 

 

 • Чому більшості шестирічок складно адаптуватися до школи? («В-ль-метод.» 5\20
 • Безпека дітей влітку.

Травень  

вихователі

 

 

Днів відчинених дверей(за умови зняття карантинних обмежень)

 

 

Організувати проведення Днів відчинених дверей :

 •  « Дитячий садок –рідний дім і діти господарі у нім»
 • Трудовий десант

 « Зелена хвиля».

 • співтворчість  вихователя , дітей та
 • батьків

1 раз на квартал

жовтень

січень

 

квітень

 

 

педагоги

 

 

 

 

 

Тематичні виставки-конкурси спільних робіт батьків та дітей

 

 

Проводити тематичні виставки-конкурси спільних робіт батьків та дітей

 •  «Спогади про літо»
 • поробки з природного матеріалу «Осіння казка»
 • Осінній вернісаж
 •  природній та залишковий матеріал

«Майстерня Дідуся Мороза »

Дитячі малюнки

«Зимонька – зима»

 • Виставка «Великодня писанка»
 • «Бережемо скарби рідного краю»    

 

 

 

вересень

 

 

жовтень

 

 

 

 

 

грудень

 

 

січень

 

квітень

 

травень

 

Завідувач

вихователь-методист

 

 

Тематичні  дні та тижні

 

1.

Тиждень безпеки дорожнього руху( 3 тиждень)

 Вересень

Завідувач

Наказ

 

 

2.

 

 Тиждень правового виховання «Знай свої права, дитино!» .

( 4 тиждень)

Вересень

 

 

 

3.

 

Кольоровий тиждень

Жовтень

 

 

 

 

4.

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності  ( 1 тиждень)

Листопад 

Завідувач

Наказ

 

 

7.

 

Тиждень  фізкультури та спорту  ( 3 тиждень)

Листопад

 

 

 

 

 

8.

 

 Тиждень безпеки дитини

( 1 тиждень)

Грудень              

Завідувач

Наказ

 

 

 9.

Провести тиждень української казки

Грудень

 

 

 

 

 

10.

 

Тиждень протипожежної безпеки

Січень

Завідувач

Наказ

 

 

11.

 

Тиждень « Математична веселка»

Лютий

 

 

 

 

12.

 

 « Наша мова, солов’їна» ( 2 тиждень)

Лютий

 

 

 

 

 

13.

 

« Берегиня роду та сімї»

 

 

 

 

 

14

 « Разом з Тарасом рідними стежинами»

Березень

 

 

 

 

15

 «Пасхальний передзвін»

Квітень

 

 

 

 

 

 16.

 Тиждень безпеки дитини

Травень               

Завідувач

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 5. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

п\п

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальні

Примітка

про виконання

 

 

 

5.1.Організаційно-методична робота

 

5.1.1.

Складання проекту річного плану роботи ЗДО на 2020-2021 навчальний рік.

червень

серпень

завідувач

вихователь-методист

 

5.1.2.

Складання плану роботи Консультативного центру для батьків на 2020-2021 навчальний рік.

червень

вихователь-методист

 

5.1.3.

Складання розпорядку дня та розкладу організованої навчально-пізнавальної діяльності на навчальний рік та на літній період для всіх вікових груп.

до 01.09

вихователь-методист

 

5.1.4.

Забезпечення педагогічного колективу необхідною науково-методичною літературою, нормативно-правовими актами з питань організації освітнього процесу в ЗДО у новому навчальному році.

протягом року

завідувач

вихователь-методист

 

5.1.5.

Підписка  періодичної преси:

 • «Дошкільне виховання»;
 •  «Вихователь-методист»;

2р\рік

завідувач

вихователь-методист

 

5.1.6.

 Стан групових куточків для батьків у відповідності до їх запитів та вимог сьогодення (враховуючи пост -карантинний період).

протягом року

педколектив

 

5.1.7.

Ведення каталогу новинок фахової періодичної преси та методичної літератури на допомогу педагогічним працівникам та батькам.

протягом року

вихователь-методист

 

5.1.8.

Періодичне обладнання виставок новинок методичної літератури  та бібліотечки для батьків у методичному кабінеті й у групових приміщеннях.

1р\квартал

вихователь-методист

вихователі

 

5.1.9.

Збір «банку даних» по створенню системи планування освітнього процесу в ЗДО за програмою.

протягом року

вихователь-методист

 

5.1.10

Створення інформаційного «банку даних» про нові програми та методичні рекомендації, методичні розробки, навчальні посібники.

до 01.09  та протягом року

вихователь-методист

 

5.1.11

Удосконалення для всіх вікових груп моделей життєвої компетентності дошкільників та критеріїв оцінювання рівнів виконання програми.

вересень

за потребою

вихователь-методист

творча група

 

5.1.12

Розробка методичних рекомендацій для вихователів:

 • «Ранкові зустрічі дітей плануємо по новому»;
 • «Організація і планування освітньої роботи з дітьми  у нових умовах»;
 • «Національно-патріотичне виховання дошкільників»;
 • «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників»;
 • «Самоосвіта педагогів»;
 • «Моніторинг якості дошкільної освіти».

 

 

серпень

 

 

вересень

 

жовтень

 

грудень

 

березень

 

квітень

вихователь-методист

 

 

 

 

 

5.1.13

Поповнення новими матеріалами тематичних папок:

- «Сучасні інноваційні технології дошкільної освіти»;

- « Математика навколо »;

- «Громадянське виховання дошкільників»;

- «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників»;

- «Зразки календарного планування освітнього процесу в ЗДО».

протягом року

вихователь-методист вихователі

 

5.1.14

Складання планів вивчення педагогічної діяльності вихователів, які атестуються.

до 25.10.

вихователь-методист

 

5.1.14

Добірка матеріалів для роботи консультативного центру для батьків та їх  висвітлення на сайті ЗДО.

1р\місяць

завідувач

вихователь-методист

сестра медична

вихователі

 

5.1.16

Поповнення матеріалів на допомогу молодим вихователям «Все про сучасне заняття».

 1р\квартал

завідувач

вихователь-методист

 

5.1.17

Поповнення діагностичного інстру-ментарію для перевірки рівня розвитку дитини, виконання вимог програми та БКДО дітьми дошкільного віку.

протягом року

вихователь-методист

вихователі

 

5.1.18

Ведення номенклатури справ та поповнення тематичних папок сучасними матеріалами. 

протягом року

вихователь-методист

педагоги

 

5.1.19

Поповнення фонду методичного кабінету навчально-методичною літературою та інформативними матеріалами для педагогів, батьків і дітей з питань безпеки життєдіяльності.

протягом року

вихователь-методист вихователі

 

5.1.20

Підготовка  атрибутів до рухливих ігор відповідно до програми та віку дітей. Виготовлення картотеки дистанційних рухливих ігор.

1р\квартал

вихователі

 

 

5.1.21

Заготівля землі для зимових посівів.

листопад

вихователі

 

5.1.22

Поповнення обладнанням  розвивальних осередків груп відповідно до віку дітей, вимог БКДО і програми.

протягом року

вихователь-методист вихователі

 

5.1.23

Поповнення тематичних матеріалів :

 • Робота з батьками;
 • Мовленнєвий розвиток;
 • Ігрова діяльність;
 • Інклюзивна освіта;
 • Логіко-математичний розвиток;
 • Моніторинг якості дошкільної освіти;
 • Свята і розваги в ЗДО;
 • Охорона праці і безпека життєдіяльності;
 • Сучасні технології дошкільної освіти;
 • Що потрібно знати батькам про коронавірусну інфекцію.

протягом року

вихователь-методист

вихователі

 

5.1.24

Розробка методичних рекомендацій з логіко-математичного та мовлен-нєвого розвитку дошкільників.

листопад

та протягом року

завідувач

вихователь-методист

 

5.1.25

Складання плану роботи на навчальний рік щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей.

серпень

вихователь-методист

 

 

5.2.

 

Зміцнення матеріальної бази методичного кабінету

 

5.2.1.

Виготовлення екранів здоров'я, батьківських та валеологічних куточків на групах.

до 01.09.

вихователі

 

5.2.2.

Поновлення матеріалів методичного куточка. 

до 01.09.

завідувач

вихователь-методист

 

5.2.3.

Поповнення методичного кабінету матеріалами кращого ППД роботи колег району, області, України.

1р\квартал

вихователь-методист

 

5.2.4.

Поповнення розвивальних осередків у всіх вікових групах.

вересень-жовтень

вихователі

 

5.2.5.

Систематизація кращих конспектів занять з різних освітніх ліній БКДО, інтегрованих занять. 

1р\міс

 

 

вихователь-методист 

вихователі

 

5.2.6.

Складання карток-схем контролю за якістю проведення освітнього процесу, враховуючи вимоги Програми та БКДО.

1р\кв

завідувач

вихователь-методист

 

5.2.7.

Поповнення методичного кабінету новою методичною літературою, демонстраційним матеріалом,  дидактичними посібниками.

1р\квартал

завідувач

вихователь-методист

 

5.2.8.

Зміцнення розвивального сере-довища в усіх вікових групах комплектами кращого навчально-ігрового матеріалу та посібниками для дітей згідно Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (затвердж. Наказом МОНУ від 19.12.2017 №1633).

протягом року

вихователь-методист вихователі

 

5.2.9.

Оновлення в кожній віковій групі національного куточка (куточка національно-патріотичного виховання). Дообладнання міні-музеїв народознавчого спрямування.

1р\кв

вихователі

 

5.2.10.

Виготовлення нетрадиційного обладнання для занять з фізкультури.

1р\місяць

 вихователі

батьки

 

5.2.11.

Виготовлення нетрадиційного ігрового обладнання для клумб та дитячих майданчиків.

серпень-вересень

пр. року

вихователі

батьки

 

5.2.12.

Оновлення в методичному кабінеті розвивального осередка «Азбука безпеки дошкільника». Придбання нового навчально-методичного матеріалу та посібників з проблеми.

листопад

квітень

вихователь-методист вихователі

 

5.2.13.

Організація постійно діючих виставок:

 •  «Вчимося самі і навчаємо інших»;
 • «Їх досвід вивчаємо»;
 • «Готуємося до педагогічної ради»;
 • «Самоосвіта педагогів»;

 

 

протягом року

завідувач

вихователь-методист

 

 

5.3  Поширення ефективного педагогічного досвіду

 

з/п

Тема заходу

 

Термін

Відпові-

дальний

Відмітка про вико-

нання

5.31

Оновити банк даних перспективного педагогічного досвіду

вересень

вихователь-методист

 

5.3.2

Впроваджувати в практику роботи з дітьми зарубіжний та вітчизняний передові педагогічні досвіди.

вересень-травень

вихователь-методист

 

5.3.3

Вивчати та впроваджувати практичні напрацювання з преси по впровадженню Базового компоненту дошкільної освіти та освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

постійно

вихователь-методист

 

 

5.3.4

Представити для ознайомлення і обговорення педагогічним колективом досвід педагогів з району, міста, України з патріотичного виховання дітей дошкільного віку

упродовж року

вихователь-методист

 

5.3.5

Ознайомлювати педагогів з передовим педагогічним досвідом дошкільних закладів району, міста, області, України

постійно

вихователь-методист

 

5.4. Впровадження інноваційних технологій

 

з/п

Тема заходу

 

Термін

Відпові-

дальний

Відмітка про вико-

нання

5.4.1

Скласти пам’ятку для вихователів

« STREAM-освіта- альтернативна програма формування культури інженерного мислення »

листопад

вихователь-методист

 

 

5.4.2

Організувати вистаку-презентацію

« Освіта для сталого розвитку »

грудень

вихователь-методист

 

 

5.4.3

Впроваджувати інноваційні технології з мовленнєвого розвитку

упродовж року

вихователь-методист

 

 

 РОЗДІЛ 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

№ з/п

Зміст роботи

 

Термін

Відповідальні

Відмітка

про вико-

нання

Контроль за роботою підрозділів

6.1

Здійснювати контроль за ефективністю та раціональністю використання бюджетних асигнувань та благодійних надходжень

щомісячно

 Голова  БК,

Завідувач

 

6.2

Здійснювати контроль за списанням та обліком матеріальних  цінностей та ресурсів закладу

щомісячно

Завідувач

 

6.3

Здійснювати контроль за роботою всіх служб дошкільного закладу

постійно

Завідувач

 

6.4

Здійснювати контроль за надходженням батьківської плати за харчування дітей

щомісячно

Завідувач

 

6.5

Проводити систематично аналіз використання лімітів енергоносіїв

щомісячно

Завідувач   господарства

 

6.6

Здійснювати контроль за санітарно-гігієнічними умовами утримання місць для занять дітей у приміщеннях та на майданчиках

постійно

Завідувач ,

сестра медична старша,

вихователь-методист

 

6.7

Здійснювати контроль за санітарним станом території закладу

протягом року

завідувач,

заступник завідувача з господарства

 

Організаційні питання на початок навчального року

1.

Здійснити комплектування закладу дошкільної освіти педагогічними та технічними кадрами на 2020/2021 н. р.

серпень 2020  року

 

Завідувач  ДНЗ

 

 

2.

Здійснити комплектування груп відповідно віку дітей.

серпень 2020 року

 

Завідувач  ДНЗ,

сестра медична старша

 

3.

Перевірити готовність груп до нового навчального року

До 02.09.2020

Завідувач ,

вихователь-методист,

  завідувач    господарства

 

4.

Перевірити стан пожежної безпеки, стан виконання комплексних заходів по пожежній безпеці

До 12.10.2020

  завідувач    господарства

 

Оснащення приміщень закладу та ігрових майданчиків

5

Організувати повноцінну підготовку закладу до зимового періоду

листопад

 Завідувач   господарства

 

6

Поповнювати групи ігровим та роздатковим  матеріалом для організації життєдіяльності дітей

упродовж року

голова БК,

вихователі

 

7

Проводити доукомплектування службових приміщень інвентарем та матеріалами

за потреби

голова БК,

  завідувач господарства

 

Благоустрій території

8

Організувати весняні роботи по впорядкуванню території закладу дошкільної освіти

березень-травень

 Завідувач   господарства

 

9

Провести додаткове озеленення закладу багаторічними рослинами та деревами

жовтень

Завідувач   господарства

 

10

Поповнити прогулянкові майданчики нестандартними ігровими формами.

вересень

Голова  БК,

заступник Завідувач   господарства

 

Ремонт приміщень

11

Відремонтувати сходинки на вході до груп № 1, 2,3

листопад

голова БК,

 завідувач господарства

 

12

Провести ремонт:

 • туалетної  кімнати в групі № 7,6
 • групової  кімнати  № 6,8;
 • спальної кімнати в групі  № 6.

 

 

 травень - червень

Голова  БК,

 завідувач господарства

 

13

Провести  косметичний   ремонт   на пральні, медичного кабінету  

грудень

голова БК,

 завідувач господарства

 

Придбання меблів, обладнання тощо

14

Придбати наочні та методичні посібники 

протягом року

голова БК,

вихователі

 

15

Поповнити групи м’яким інвентарем

за потреби

голова БК,

вихователі

 

16

Замінити стільці в групі № 4

жовтень

голова БК,

вихователі

 

14

Оновити спортивний інвентар     в басейні та спортивній залі

січень

голова БК,

завідувач

 

 

Виробничі наради при завідувачу

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка

про вико-

нання

1

1-Підсумки проведення літнього оздоровлення.

- Стан комплектації груп.

Переглянути та затвердити інструкції з охорони праці для всіх категорій працівників

-Ознайомлення з інструктивно – методичними матеріалами щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту , охорони праці та безпеки життєдіяльності  (додаток до листа МОН ,Украцїни від 29.07.2020 №1/9 – 406)

Вересень

Сестра медична старша

Завідувач

завідувач

 

2

1. Дотримання Правил внутрішнього розпорядку в ДНЗ.

2. Дотримання працівниками ДНЗ санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, вимог техніки безпеки,  безпеки життєдіяльності дітей і працівників.

3. Хід підготовки закладу до осіннього-зимового періоду

Жовтень

Завідувач

Діловод

завідувач господарства

 

3

  1.Стан організації харчування в ЗДО.

2.Аналіз ведення документації педагогічними працівниками ЗДО.

3.Дотримання санітарно- гігієнічних норм в ЗДО.

Листопад

Завідувач

 

Сестра  медична старша

 

Завідувач  господарства

 

4

1.Про стан обстеження моторної щільності фізкультурних занять у групах молодшого і старшого дошкільного віку за І квартал

2.Про підготовку до проведення Новорічних свят.

3.Про стан ведення щоденників підвищення професійного рівня педагогів

Грудень

завідувач,

голова ПК

 

5

 1. Дотримання працівниками   правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни.
 2. Звіт  психологічної служби  ДНЗ про стан роботи за І півріччя 2020-2021 н.р.

Січень

Завідувач

 

Практичний психолог

 

6

1.Стан роботи з охорони праці та пожежної безпеки за

І  півріччя  навчального року.

2.Виконання  Закону України « Про  звернення громадян».

 

Лютий

Завідувач  господарства завідувач

 Діловод

 

7

 

1. Планування освітньої роботи з дітьми і батьками щодо попередження дитячого   травматизму  .

2. Організація методичної роботи у закладі.

Березень

сестра медична старша

 

 

 

 1. Стан  роботи  ДНЗ  з сімєю,громадськістю,школою.
 1. Звіт   практичного психолога   закладу  про  стан роботи за ІІ півріччя 2020-2021 н.р.

Квітень

Завідувач

 

Практичний психолог

 

9

 

1.Стан  роботи  з  ОП , пожежної безпеки у 2020-2021 н.р.

2. Звіт про  медичну роботу за

 1. .

3.Готовність  закладу  до літнього оздоровчого періоду 2021 року.

Травень

сестра медична старша

 

План виробничих нарад з кадрами

 

№ п\п

Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

Відмітка про вико-

нання

І.

1.1.

 «Підготовка до 2020-2021 навчального року »

 1.Про дотримання педагогічного навантаження, визначеного під час тарифікації, педагогічними працівниками  та графік роботи працівників.

2.Готовність  робочих місць до нового навчального року.

3.Призначення відповідальних за пожежну безпеку

Ознайомлення з графіками роботипрацівниківг)

4Виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короно вірусної хвороби ( COVID-19)

завідувач

вихователь – методист

голова ПК

Вересень

 

1.2.

Засідання 2.

1. Дотримання санітарно  - епідемічного режиму в ДНЗ, виконання санітарних норм , профілактика ГРВІ

- Підготовка до новорічних свят

завідувач

вихователь – методист

голова ПК

Грудень

 

1.3.

Засідання 3.

1.  Проблеми адаптації дитини до ЗДО.

2.Про організацію охорони життя і здоровя дитинив в ЗДО.

3.Про санітарно- гігієнічний режим в ЗДО.

4. Про виконання заходів щодо соціального захисту вихованців.

завідувач

вихователь – методист

голова ПК

Лютий

 

1.4.

Засідання 4.

1. Інформація про результати  роботи   ЗДО за 2020/2021 н.р.

2. Про організацію літнього оздоровлення дітей в ЗДО

3. Про підготовку до ремонтних робіт в ЗДО

4.Здорова дитина – багатство країни.

завідувач

вихователь – методист

голова ПК

Травень

 

План засідань загальних зборів трудового колективу.

2.1.

1.Про результати літнього оздоровчого періоду, підготовку до нового 2020-2021н.р. та завдання дошкільного навчального закладу на новий навчальний рік.

2. Стан виконання заходів щодо запобігання поширенню захворюваності на COVID-19 у  дошкільному навчальному закладі.

 3. Вибори Ради дошкільного навчального закладу.

завідувач

вихователь – методист

голова ПК

Вересень

 

2.2

1.Дотримання та виконання  режиму організації освітнього процесу в ЗДО

2.Результативність партнерської взаємодії з  батьками з благоустрою ЗДО.

3.Підготовка ЗДО до роботу в літній оздоровчий період 2021 р.

завідувач

вихователь – методист

голова ПК

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1   

Медико-санітарна робота

 

Зміст

Термін

Відповід-

льний

Відмітка про вико-

нання

                                 Медичне обслуговування

Організаційна робота

 1. Скласти і затвердити графік роботи   сестри медичної старшої.
 2. Здійснювати прийом дітей-новачків до ЗДО за наявності всієї необхідної документації.
 3. Здійснювати правильне ведення історії розвитку дитини і профілактичних карток. Ф № 63
 4. Систематично вести всю обов’язкову медичну документацію за встановленою формою, відповідно до номенклатури справ.
 5. Брати участь у педрадах, на які виносяться питання оздоровлення і фізичного виховання дітей.

7.Аналізувати стан захворюваності дітей з медичним і педагогічним персоналом ЗДО.

8.Контролювати правильність   і своє часність ведення «Листків здоров’я»

9.Приймати участь у батьківських зборах.

До 02.09.2020

 

постійно

 

постійно

 

 

постійно

 

постійно

 

 

 

1 раз на квартал

1 раз на місяць

постійно

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сестра медична старша

 

Лікувально-профілактична робота

1.Проводити антропометричні вимірювання дітей.

2.Організувати поглиблений огляд дітей лікарями-спе­ціалістами.  ( за необхідності )

3.Надавати медичну допомогу дітям, які захворіли,  до приходу батьків розмістити їх в ізоляторі.

4.Обстежувати дітей і співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих.

5.Проводити огляд дітей після хвороби та оздоровлення

6.Оформлювати необхідні документи для вступу дітей до школи.

7. Контроль забезпечення   групових аптечок  та маніпуляційну медичного блоку необхідними медичними препаратами.

1 раз

на квартал

 

1 раз

на квартал

 

в разі потреби

 

двічі на рік

 

постійно

 

 

квітень -

травень

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

сестра медична старша

 

 Протиепідемічна робота

1.  Контролювати за санітарно-гігієнічним та дезинфікуючим  режимом згідно з інструкцією. Здійснювати постійний контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих і миючих засобів.

2.  Проводити санмінімум з персоналом ЗДО. (відповідно до графіку)

3.  Проводити планове обстеження всього персоналу та дітей на групу кишечник  інфекцій.

4.  Проводити протиепідемічні  та загартовуючи заходи з метою боротьби з грипом та респіраторни­ми захворюваннями.

5.  Здійснювати суворий контроль за строками проходження персоналом медогляду.

6.  На час карантину здійснювати   контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках.

7.  Дотримуватись санітарних правил прийому до закладу  дітей, які перенесли кишкові інфекції. Прийом дитини здійснювати  за наявності в неї довідки про проведення  лікування.

постійно

 

 

 

 

 

 

 

двічі на рік

 

 

  один раз на рік

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сестра медична старша

 

Санітарно-гігієнічна робота

Контролювати:

1. Санітарний стан приміщень, ігрових майданчиків.

 

     Щоденно

 

сестра медична старша

 

2. Повітряно-температурний режим, аерацію приміщень.

Щоденно

 

сестра медична старша

 

3. Виконання співробітниками правил особистої гігієни.

Щоденно

 

сестра

медична старша

 

4. Своєчасну зміну постільної білизни, рушників, серветок

Постійно

 

сестра медична старша

 

5. Проведення генеральних прибирань

 

2 рази на місяць

сестра медична

старша

 

6. Прання та обеззаражування білизни, методику миття та дезинфекції посуду по групах.

Постійно

сестра медична старша

 

 Санітарно-просвітницька робота

 1. Проводити  бесіди і лекції для батьків  з питань харчування дітей та профілактики різних захворювань.

 Консультація для помічників вихователів «Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі в умовах карантину »

2- відвідати батьківські збори у всіх групах з метою ознайомлення батьків про правила перебування дітей у дошкільному навчальному закладі;

- провести бесіди з батьками про санітарно – гігієнічні вимоги утримання дітей в дошкільному закладі;

- повторне опрацювання «Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби» Головного державного санітарного лікаря від 21.05.2020р. №25 з працівниками ЗДО

- поповнити санбюлетень рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань;

- провести заняття  з обслуговуючим персоналом щодо партнерської діяльності, дотримання правил під час організації харчування дітей;

- круглий стіл з батьками «Значення режимних моментів для дітей в дошкільному закладі та вдома»;

- консультація для працівників закладу

« Формування правил особистої гігієни  та правил особистої безпеки » (профілактика захворювань) ;

- оновити на стендах інформацію щодо профілактики гострої респіраторної хвороби COVID -19 та кишкових інфекцій.

 • бесіди з обслуговуючим персоналом  по дотриманню вимог щодо використання миючих засобів згідно переліку МОЗ України;
 •  виготовити санбюлетень  «Інфекційні осінні захворювання»;
 • консультація для вихователів: «Попередження дитячого травматизму»;
 • провести заняття з працівниками харчоблоку з «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах»
 • підготувати санбюлетень «Вірусний гепатит».

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

жовтень

 

 

листопад

 

 грудень,

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

Січень

 

Лютий

 

 

 

 

Березень

 

 

 

Постійно

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

Листопад

сестра медична старша

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

Оздоровча робота

1. Розробити режим дня на оздоровчий період з урахуванням  зведення груп.( за необхідності).

2. Провести до початку оздоровчого періоду поглиблений огляд дітей (з повною антропометрією), скласти план оздоровчих заходів.

травень-червень

 

 

постійно

 

 

вихователь-методист

 

сестра медична старша

 

 

Робота   сестри медичної старшої

з диспансерною групою дітей

1. Проводити поглиблений огляд дітей з повною

антропометрією та записом до історії розвитку дитини.

2. Вносити до індивідуальної картки дитини дані про перенесені захворювання та зроблені щеплення

3. Здійснювати контроль за проведенням  після денного сну  гігієнічної  гімнастики.

4. Організовувати дієтичне харчування дітей  згідно з довідкою дільничного педіатра.

5. Проводити обов’язковий огляд дітей диспансерної групи за профілем лікарями-спеціалістами під час відвідування ними дошкільного навчального закладу.

6. Аналізувати стан захворюваності дітей диспансерної групи.

1 раз

на квартал

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

постійно

 

 

 

лютий

 

 

 

щомісяця

сестра медична старша

 

  Організації харчування вихованців у закладі

1. Контролювати виконання санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та кулінарної обробки продуктів, збереження продуктів в коморі та дотримання товарного сусідства, дотримання харчоблоку і комори в належному санітарному стані.

2. Контролювати  наявність перспективного  меню (літньо - осіннє,   зимово – весняне) та затверджувати  щоденне  меню.

3.Перевіряти якість приготування їжі та вести за формою бракеражний журнал.

4.Підраховувати калорійність,  проводити аналіз харчування за місяць

5.Здійснювати контроль за закладкою продуктів.

6.Суворо дотримуватись санітарних правил прийому продуктів харчування з відповідною супроводжуючою документацією

7.Забезпечувати  дієтичним харчуванням дітей, котрі цього потребують.

 

постійно

 

 

 

2 рази на місяць

 

постійно

 

щоденно

 

 

 

до 05 числа кожного місяця

 

постійно

 

постійно

 

 

 

постійно

 

сестра медична старша

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2  

 План роботи на літній оздоровчий період

 

 

 

 

 

 

 

Завдання:

1. Забезпечення комфортних  умов для ефективного оздоровлення дітей дошкільного віку  влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережуючих та здоров’яформуючих освітніх технологій, формування основ здорового способу життя.

2.Створення розвивального середовища і психологічного комфорту, що сприятиме активізації  пізнавального  розвитку  і формуванню   у дитини цілісних  уявлень  про довкілля.

3.Збагачувати практичний досвід дітей через залучення до різних видів діяльності-ігрової, рухової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової .

4. Активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини та здійснення санітарно-просвітницької роботи  з питань оздоровлення дітей  влітку.

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п.п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

1.

Опрацювання  нормативно – правових документів про забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році (Закон України «Про дошкільну освіту»,  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, рекомендацій, інструктивно-методичних рекомендацій  МОН України  від 16.03.2012 №1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період», від 02.09.2016  № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», Розпоряджень, Постанов МОЗ України та Головного державного санітарного лікаря України щодо організації роботи ЗДО на період каранатину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19,   наказів відділу освіти та розпоряджень міської ради

До 01.06.2021,  та протягом червня-серпня

Директор, вихователь – методист, 

 Сестра медична старша

 

2.

Видати наказ про підсумки літнього оздоровлення

до 25.08.2021

Директор

 

 

3.

Провести нараду при директорові:

- затвердження тимчасової мережі груп на літній період;

-         організація роботи ЗДО в умовах адаптивного карантину;

-         дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

-         про підсумки літнього оздоровлення

До 05.06.2021

 

 

 

 

27.08.2021

Директор

 завідувач господарства,

сестра мед. старша

 

4.

Забезпечення перебування дітей на свіжому повітрі максимальний час відповідно до адаптивного графіку прогулянок.

червень-серпень

вихователі

 

5.

 Висвітлення на веб - сайті роботи ЗДО в літній оздоровчий період

червень – серпень 2021

Вихователь – методист

 

6

Соціально - педагогічний патронат дітей, які виховуються вдома. Проведення роз’яснювальної роботи з батьками мікрорайону  щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти

червень-липень

вихователі

 

7

Проведення обліку дітей мікрорайону  відповідно закріпленої території

До 15 серпня

вихователь-методист

  вихователі

 

 

ОЗДОРОВЧО-ПРОФІЛАКТИЧНА,  САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА

ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНА   РОБОТА

1.

Впровадження варіативних режимів дня для груп короткотривалого перебування, груп загального розвитку та системи здоров’язбережувальних заходів в режимі дня   запровадження адаптивного графіку при  прийомі дітей в умовах карантину.

червень-липень

сестра медична старша , вихователі

 

2.

Забезпечення щоденно регламентованої рухової діяльності протягом дня: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, фізкультурні заняття на свіжому повітрі, оздоровчі хвилинки, фізкультурні дозвілля, оздоровчий біг.

 

червень-липень

вихователі

 

3.

Медико-педагогічна підтримка дітей в адаптаційний період  (групи раннього віку)

червень-липень

Вихователі, практичний психолог ,сестра медична старша  

 

4.

 Забезпечення  суворого контролю за прийомом дітей до ЗДО  в умовах карнатину.

Проведення антропометричного обстеження дітей та оформлення листків здоров’я відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

червень

 

 червень-серпень

сестра медична старша  

 

5.

Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей, виконання  режиму дня.

червень-липень

директор

вихователь-методист

сестра медична старша

 

6.

Контроль за здійсненням загальної організації харчування дітей в оздоровчий період: режим харчування, дієтичне харчування.

червень-липень

 

 

директор

  

 

7.

Контроль за проведенням поточних та генеральних прибирань, санітарно-гігієнічних вимог на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19)

постійно

сестра медична старша

 

8.

Проведення занять з працівниками відповідно до  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (тестовий контроль рівня знань) та відповідно до Постанов, Розпоряджень МОЗ України та  Головного державного санітарного лікаря України

червень-липень

 

серпень

сестра медична старша

 

9.

Випуск Санбюлетня:

«Коронавірус. Профілактика. Карантин»;

«Профілактика вірусних захворювань»;

«Органічна їжа: мода чи потреба».

«Літні напої в дитячому раціоні».

«Отруйні ягоди та гриби!»

 червень

 червень

липень

серпень

 серпень

сестра медична старша

 

10.

Консультації  з батьками

 «Протиепідемічні заходи вдома та в дитсадку»

«Літня доріжка здоров’я».

«Засмагаємо безпечно», «Як привчити дитину їсти овочі з задоволенням».

«Адаптація дитини  до дитячого садка».

 

червень

червень

липень

серпень

 

сестра медична старша

 

11.

Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків, за питним, повітряно-температурним режимом, виконанням працівниками правил особистої гігієни.

червень-серпень

сестра медична старша

 

12.

Доведення до відома батьків строків щеплень дітей, контроль за вчасним виконанням щеплень.

червень-серпень

сестра медична старша

 

13.

Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих та миючих засобів

червень-серпень

сестра медична старша

 

14.

Складання плану проходження та контроль за строками медичного огляду персоналом ЗДО  

червень-серпень

сестра медична старша  

 

15.

Здійснення різноманітних видів загартування, включаючи водні процедури, відповідно до перспективного плану оздоровлення.

червень-липень

Вихователі, сестра медична старша

 

КОНТРОЛЬНО – АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.

Дотримання «Інструкцій з охорони життя і здоров'я дітей».

Перевірка стану дитячих ігрових майданчиків.

Дотримання правил трудового внутрішнього розпорядку.

Виконання санітарно – епідеміологічного режиму

Щоденно

Директор,

сестра медична старша, вихователь методист-

 

2.

Виконання натуральних норм харчування

1 раз на місяць

Сестра медична старша

 

3.

Підготовка ЗДО до нового навчального року

17.08.2021- 21.08.2021

Директор,

вихователь-методист

 

4.

Оперативний:

 • режим рухової активності;
 • дотримання санітарно-епідемічного  режиму;
 • організація загартування, здоров’я зберігаючий простір;
 • рівень сформованості культурно-гігієнічніих навичок;
 • забезпечення адаптації до умов ЗДО.

Протягом оздоровчого періоду

Директор, вихователь – методист, сестра медична старша

журнал контролю

5.

Вибірковий:

 • дотримання оздоровчого  режиму дня;
 • виконання працівниками інструкцій по охороні життя і здоров'я дітей;

Протягом оздоровчого періоду

Директор, вихователь – методист, сестра медична старша

журнал контролю

 

Попереджувальний:

 • зміст та якість календарного планування;
 • проведення профілактичних заходів з попередження дитячого травматизму;
 • дотримання режиму організації харчування.

 

Директор, вихователь – методист, сестра медична старша

журнал контролю

РОБОТА З  БАТЬКАМИ

1

Проведення інструктажів з охорони життя та здоров’я дітей влітку

До 03.06.2021

Вихователі

 

2

Залучення батьків до обговорення різних форм оздоровлення: вдома, в дитячому садку (дистанційно)

Протягом оздоровчого періоду

Вихователі

 

3

Оновлення  стендів для батьків  актуальними для літнього оздоровлення інформаційними матеріалами: пам’ятки, буклети.

 

Протягом оздоровчого періоду

Вихователі

 

4

Консультації для батьків:

 • «Щоб відпочинок приніс задоволення»
 •  «Обережно, гриби!»
 • «Організація відпочинку в умовах міста»
 • «Правила поведінки біля водойм влітку»
 • «Укуси комах: перша допомога»
 • «Адаптація дитини до умов ЗДО»
 • «Літо з користю для розуму»

 

 

Червень 2021

Червень 2021

Червень 2021

Липень 2021

Липень 2021

Липень 2021

Серпень 2021

 

Вихователь-методист

 Сестра мед. старша

 Вихователь-методист

Вихователі

Сестра мед. старша

Практичний психолог

Вихователь -методист

 

5

Пам’ятки для батьків:

 • «Щодо організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину»
 • «Корисні для організму дитини вітаміни»
 • «Попередження травматизму»
 • « Як запобігти харчовим отруєнням»

 

Червень 2021

Липень 2021

Серпень 2021

 

Сестра мед. старша

Вихователі

Сестра мед. старша

 

6

Фотовиставка «Літній відпочинок моєї родини»

Серпень 2021

Вихователі

 

7

Майстер – клас «Мішечок родинної любові»

Липень 2021

Вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

План проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів

 

Тема заходу

 

Термін

Відпові-

дальний

Відмітка про вико-

нання

Заняття з фізичної культури

вересень-травень

5 раз на тиждень

  вихователі

 

Ранкова гімнастика

щоденно

 вихователі

 

Гігієнічна гімнастика після денного сну

щоденно

вихователі

 

Фізкультурні хвилинки та паузи

щоденно

вихователі

 

Рухливі ігри

щоденно

вихователі

 

 

Фізкультурні розваги

Остання п’ятниця місяця

Музичні керівники

вихователі

 

Дні здоров’я:

- «Здоров’я дитини – багатство країни»;

- «Щоб рости міцними і дужими, з вітамінами ми дружимо»;

- «Щоб у садочку було гарно, треба бути в нім охайним»;

- «Всім малятам треба знати, як здоровими їм стати»;

- «Щоб зими нам не боятись, будем добре гартуватись»;

- «Дуже весело у нас – у зимовий сніжний час»;

- «Здоровому роду – нема переводу»;

- «Живемо не тужимо – ми зі спортом дружимо»;

- «Рослин цілющих так багато, їх малятам треба знати»

 

вересень

 

 

жовтень

 

листопад

 

грудень

 

січень

 

лютий

 

 

березень

 

квітень

 

травень

Вихователі,

музичні керівники

 

Фізкультурні свята:

Проводи зими

На сорочинському ярмарку

лютий

вересень

музичні керівники

 

Спортивно-музичне театралізоване свято до Дня  прапора  та Дня Незалежності України

23 серпня

 

 

Пішохідний перехід (крім першої мол.гр.)

1 раз на тиждень

вихователі

 

 

Додаток 3

 

План-графік проведення свят і розваг музично-естетичного циклу

 на 2020 - 2021 навчальний рік

 

Міс.

Вид роботи

Тематика

Дата

Вікова група

Відповідальні

При-мітка

Вересень

Розвага

Добрий день садок дитячий .

01.09.20

  Всі вікові групи

(дистанційно , на ігрових майданчиках)

Музкерівники

 

Жовтень

Свято

«Посвята в козачата» (до Дня захисника)

13.10.20

Старший дошкільний вік  

Музкерівники

 

Свято

«Осінь у казковому лісі»

22.10.20

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Листопад

Розвага

«Будьмо здорові!»

05.11.20

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Розвага

«Завітала на гостину казка»

26.11.20

 

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Грудень

Розвага

«Андріївські вечорниці»

11.12.20

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Свято

«Ой, хто, хто Миколая любить?»

18.12.20

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Свято

«Новий рік до нас прийшов»

23.12.20

24.12.20

 

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Січень

Розвага

«Зимові свята та розваги»

9.01.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Розвага

«Щедрівочка»

15.01.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Лютий

Тиждень рідної мови Розвага

«Україна - єдина країна!»

4.02.21

6.02.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Свято

«Барви рідного слова»

21.02.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Березень

Свято

«Весну привітаймо!»

5.03.21

6.03.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Свято

«Веснонька прийшла»

12.03.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Тематичне заняття

«Т.Г.Шевченко -визначний український поет»

10.03.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Квітень

Розвага

«Великдень»

 

28.04.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Розвага

«На чому ми подорожуємо?» (до Тижня знань з ОБЖД)

21.04.21

23.04.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Травень

Тематичне заняття

«Матуся моя»

05.05.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Комплексне заняття

«День матері»

07.05.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Свято

«Ми йдемо у перший клас»

28.05.21

29.05.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Червень

Розвага

«День захисту дітей»

01.06.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Розвага

«Літечко прийшло!»

23.06.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Липень

Розвага

«На Івана Купала»

07.07.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Розвага

«Граємось у веселі ігри»

28.07.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Серпень

Розвага

«Музичні казочки»

04.08.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

Свято

«З днем народження, Україно!»

 

21.08.21

Всі вікові групи

Музкерівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4.

 

План спільних заходів  КЗО « ДНЗ ( я-с) № 366» ДМР та

КЗО ЗСШ№69  на  2020-2021 навчальний рік

 

Назва заходу

 

Строк виконання

Відповідальні

 

Організаційно-педагогічна робота

 

 1. Уточнення списків дітей, які вступатимуть до першого класу

липень-серпень

Вихователь-методист,

заступник директора

з освітньої роботи

 

 1. Комплектування старших груп у відповідності до «Положення про дошкільний навчальний заклад».

червень

Завідувач ЗДО

 

 1. Комплектування перших класів у відповідності до Закону «Про освіту».

травень, вересень

Директор

 

 1. Співбесіда вихователя-методиста ЗДО із вчителями першого класу

серпень

Вихователь-методист

 

 1. Знайомство із сім'ями дітей, які вступатимуть до першого класу

серпень

Вчителі 1 класу

вихователі

 

 1. Укладання угоди про співпрацю

серпень

Завідувач ЗДО,

директор

 

 1. Вивчення змісту нових програм для 1-4 класів

серпень вересень

Вихователь-методист,

вихователі старших групп, вчителі

 

 1. Вивчення вимог Державних стандартів дошкільної освіти. Вивчення вимог нових  ДСПО.

серпень вересень

Вчителі початкових класів,
вихователі старших груп

 

 1. Участь в урочистостях до Дня знань

02.09.2020

Вихователі старших груп

 

 1. Вивчення медичних карток учнів першого класу. Оцінка стану здоров'я і фізичного розвитку дітей

травень, вересень

сестра медична старша ЗДО,

медичний працівник школи

 

 1. Організація взаємовідвідування: уроків у 1 класі вихователями старших груп та занять у дошкільному закладі учителями початкових класів школи ( врахування епідеміологічної  ситуації)

вересень

за потребою

Вихователь-методист, заступник директора

з освітньої роботи,

вчителі

 

 1. Екскурсія з дітьми випускних груп дошкільного закладу до школи( врахування епідеміологічної  ситуації)

вересень

травень

Вихователі старших груп 

 

 1. Виявлення індивідуальних особливостей, нахилів і інтересів учнів першого класу

протягом року

Заст. директора з освітньої роботи, вчителі

 

 1. Знайомство дітей старших груп з навчальним процесом у початковій школі

січень - травень

Вихователі старших груп 

 

 1. Співбесіда за підсумками успішності учнів першого класу за четверть.

листопад, грудень, березень, травень

Завідувач ЗДО,

вихователь-методист,

заступником директора освітньої роботи, вчителі

 

 1. Проведення моніторингу освітньої діяльності в ЗДО та 1 класі.

3рази\рік

Практичний  психолог, вихователь-методист, вчителі 1 класу

 

Інформаційно-методичне забезпечення

 

 1. Складання програми реабілітації учнів «групи ризику»

вересень

Практичний психолог ЗДО,   практичний психолог школи

 

 1. Вивчення нормативних документів з питань організації навчання у початковій школі.

протягом року

Вихователь-методист, вихователі старших груп

 

 1. Розроблення рекомендацій для батьків

 

листопад

Вихователь-методист, заступник директора з освітньої роботи

 

 1. Добірка завдань для проведення контрольних зрізів знань старших дошкільників та учнів першого класу

грудень

Вихователь-методист, 

заступник директора з освітньої роботи

 

 1. Діагностика адаптаційних процесів учнів першого класу

жовтень

квітень

Практичний психолог ЗДО, практичний психолог школи

 

 1. Засідання педагогічної ради «Створення умов для успішної адаптації дітей у першому класі»

лютий

Завідувач ЗДО, вихователь-методист, директор школи, заступник директора з освітньої роботи

 

 1. Вивчення динаміки успішності та розвитку учнів першого класу

протягом року

Практичний психолог ЗДО, вихователі, пр. психолог школи, вчителі 1 класу

 

 1. Формування портфоліо дітей старшого дошкільного віку, учнів першого класу

протягом року

Вихователі старших груп, вчителі 1 класу

 

 1. Відвідування різних форм роботи з дітьми старшого дошкільного віку

грудень, квітень

Заступник директора з освітньої роботи, вчителі

 

 1. Педагогічна діагностика готовності переходу дітей старших груп до початкової школи

березень, квітень

Практичний психолог ЗДО

 

 1. Нарада при директору «Комплектування першого класу»

травень

Завідувач ЗДО,

директор НВК «школа-ліцей»

 

 1. Засідання педагогічної ради «Узгодження та затвердження плану взаємодії ЗДО і школи на новий навчальний рік»

травень

Завідувач ЗДО, вихователь-методист, директор школи, заступник директора з освітньої роботи

 

Робота з кадрами

 

 1. Спільний семінар-практикум   «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нова українська школа».

жовтень

Вихователь-методист, заступник директора з освітньої роботи,
 вчителі 1 класу

 

 1. Консультація-діалог «Як розуміти поняття «сучасний освітній простір» ЗДО?»

квітень

Завідувач ЗДО,

заступник директора з освітньої роботи

 

 1. Консультація для учителів початкових класів, вихователів ЗДО «Основні критерії готовності дитини до НУШ»

лютий

Інформація на сайті ЗДО

Вихователь-методист, вихователь  

 

 1. Бесіда за круглим столом з питань забезпечення наступності у діяльності ЗДО і школи.

лютий

Завідувач ЗДО,

директор  

 

Робота з батьками

 

 

лютий

Завідувач ДНЗ,

директор НВК «школа-ліцей

 1. Анкетування батьків учнів першого класу «Потрібна допомога в підготовці дитини до школи?»

жовтень

Вихователі старших груп ЗДО

 1. Круглий стіл «Коли вважати дитину готовою до школи: основні показники»

листопад

Інформація на сайті ЗДО

Вихователі старших груп,

 вихователь-методист

 1. Консультації для батьків з питань підготовки дитини до школи та шкільних навантажень.

протягом року

Вихователь-методист, вихователі старших груп ЗДО, вчителі 1 класу

 

 1. День відкритих дверей у ЗДО: День знань. Перегляд свята рідної мови у старших групах.

02 вересня,

21 лютого

Вихователь-методист, заступник директора з освітньої роботи

 

 1. Консультації для батьків, які мають проблеми щодо виховання дітей

вересень та

за потребою

Практичний психолог 

 

 1. Збори батьків майбутніх першокласників «Особливості навчання учнів у 1 класі НУШ»

березень

Завідувач, вихователь-методист, заст. директора з освітньої роботи

 

 1. Проведення роботи з батьками з попередження дитячого травматизму

за потребою

Вихователі,

вчителі 1 класу

 

 

Робота з дітьми

 

 1. Свято першого дзвоника

1 вересня

Вихователі старших груп, вчителі 1 класу

 

 1. Допомога учням зорієнтуватися у розміщенні навчальних кабінетів школи

перший тиждень вересня

Вчителі першого класу школи

 

 1. Посвята у першокласники

вересень

Вихователі старших груп, вчителі 1 класу

 

 1. Бесіда з учнями першого класу з питань адаптації до нових умов

жовтень

Вихователь-методист, заступник директора з освітньої роботи

 

 1. Екскурсія з дітьми старших груп   до школи

вересень, квітень

Вихователі старших груп

 

 1. Спільне свято «Посвята в козачата»

жовтень

вихователі старших груп,

вчителі 1 класу

 

 1. Спільне свято «Зустрічаємо рік Новий разом»

січень

Вихователі старших груп, музичний керівник ЗДО, вчителі 1 класу

 

 1. Спортивне свято «Малі Олімпійські ігри-2021»

15 травня

 , учитель фізкультури

 

 1. Організація спільної виставки дитячих робіт «Сім кольорів дитинства»

3р\рік

Вихователі,

вчителі 1 класу

 

 1. Свято першокласників «Прощавай, Букварику!» із залученням дітей старших груп ЗДО

квітень

Вихователі старших груп, вчителі 1 класу

 

 1. Проведення свята «Прощавай, садок дитячий! Здрастуй, школо!» із залученням учнів початкових класів школи

26-29 травня

Музкерівники ЗДО,

вчитель музичного мистецтва школи

 

 1. Свято останнього дзвоника у школі.

травень

Вихователі старших груп, вчителі 1 класу

 

 

           

 

            Додаток 6

 Охорона життя та безпека життєдіяльності вихованців

         

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідаль-ний

Відмітка про вико-

нання

 

І. Робота з педагогами

1

Ознайомити учасників педагогічного процесу з нормативно-правовими актами з питань з охорони здоров’я та   формування основ безпеки .

вересень

завідувач

 

2

Забезпечити належні умови для соціально – психологічної адаптації дітей у закладі

вересень-жовтень

педагоги

 

3

Ознайомити з посадовими інструкціями з охорони праці працівників ЗДО.

 

січень

завідувач вихователь-методист

 

4

Дотримуватися вимог техніки безпеки в групах і на ділянках ЗДО.

 

постійно

завідувач вихователь-методист

 

5

Організувати виконання заходів,спрямованих на дотримання дітьми правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки в надзвичайних ситуаціях.

вересень-жовтень

завідувач

 

6

Виносити проблеми з безпеки життєдіяльності на обговорення на наради при завідувачу

вересень-травень

завідувач вихователь-методист

 

7

Проводити розважальні заходи на теми безпеки життєдіяльності

1 раз в квартал

завідувач

 

 

8

Проводити інструктажі:                                                                      - вводний, при зарахуванні на роботу;                                         - первинний, на робочому місці; 

 - повторний, на робочому місці;                                                                                 

- позачерговий, в разі необхідності.

 

 

 

жовтень,

квітень

Вихователі

 

10

Надавати інформацію з охорони прав дитинства, дані про дітей пільгового контингенту.

грудень

березень

вересень

 

вихователь-методист.  

 

11

Проводити спільні рейди-перевірки ігрових майданчиків

серпень

червень

березень

вихователь-методист

 

12

Поповнювати матеріали з розділів:

- охорона життя та здоров`я дітей

-протипожежна безпека                                                          - дорожньо-транспортний рух

- валеологічне, екологічне  виховання

 

 

 

Вихователі

 

13

Оформлювати накази з охорони життя і здоров’я дітей та профілактики травматизму.

щоквартал

завідувач

 

14

Поповнювати та оновлювати в кожній віковій групі ігровий матеріал для цілеспрямованої роботи з безпеки життєдіяльності.

 щоквартал

вихователі

 

15

Оновити матеріали в кутках ЦО, пожежної безпеки.

вересень

вихователь-методист

 

16

 Призначити громадського інспектора з охорони прав дитини

вересень

завідувач

 

ІІ. Робота з дітьми

1

З метою виховання основ безпеки життєдіяльності:

- організувати екскурсію з дітьми старшого дошкільного віку на протипожежну виставку

 

 

Листопад

 

вихователь-методист

 

- поповнювати куточки по вивченню правил дорожнього руху

Система-тично

Вихователі

 

2

Впроваджувати різноманітні форми роботи з дітьми з даного питання:

 Розвага «Вивчи правила, знай  та завжди їх пам’ятай»

Лялькова вистава «Моя безпека»

 Розвага «Сміливі пожежні» 

Сюжетно-рольові ігри та театральні вистави  «Вогонь – друг, вогонь – ворог»

Постійно

Вихователі

 

3

З метою вивчення та закріплення правил дорожнього руху проводити пішохідні переходи.

Один раз на місяць

Вихователі

 

4

Організувати конкурс дитячого малюнка на асфальті «Обережно, діти!»

червень

вихователі

 

5

З метою закріплення правил поведінки під час евакуації:

- знайомити дітей з сигналом про евакуацію;

- організувати тренувальну евакуацію дітей під час ігрової діяльності.

Липень

 

 

вихователі

 

ІІІ. Робота з батьками

1

Організувати проведення просвітницької роботи серед батьків з питань безпеки життєдіяльності, охорони здоров`я.

 вересень

 

завідувач

вихователь-методист

 

 

2

Поповнювати на сайті ЗДО сторінку «Безпека життєдіяльності»

щоквартал

вихователь-методист

 

3

Оновлювати зміст інформаційних матеріалів для батьків з даного питання у батьківських куточках

постійно

Вихователі

 

3

Залучати батьків до участі у спільних спортивних святах, розвагах з питань безпеки життєдіяльності.

вересень

травень

вихователь-методист

 

5

Організовувати  роботу довідкового педагогічного бюро «Вулиця і діти»

грудень

вихователь-методист

 

 

            Додаток 7

 

ПЛАН

проведення   консультацій

Консультативного центру  для батьків дітей,

які не відвідують дошкільний заклад,

на 2020/2021 навчальний рік

№ з/п

Дата

Тема консультації

Відповідальний

1

17.09.20

Програма розвитку дітей « Дитина» (теоретичний семінар)

 

2

 

21.09.20

Лекція «Щоб дитина була здоровою»

 

3

08.10.20

Інформація «Організація харчування вдома»

 

4

15.10.20

Групова  консультація «Взаємодія  батьків та дітей в сучасних умовах»

 

5

22.10.20

Практичний семінар «Розвиток творчих здібностей дітей»

Вихователі старших груп

6

26.10.20

Консультація «Артикуляційна гімнастика як засіб зміцнення м’язів артикуляційного апарату»

 

7

05.11.20

Групова консультація «Профілактика відхилень у соціальному розвитку дітей»

 

8

10.11.20

Консультація для вихователів «Організація занять з грамоти»

 

9

16.11.20

Консультація для батьків «Організація занять з математики»

 

10

22.11.20

Консультація «Створення умов для загартовування»

 

11

06.12.20

Консультація «Організація ігрової діяльності дітей»

 

12

15.12.20

Практичне заняття «Розвиток мовного дихання та специфічні вправи на дуття»

 

13

22.12.20

Консультація «Режим дня дошкільника»

 

14

січень

Залучення батьків та дітей до зимових свят.

Педагогічний колектив

15

01.02.21

Консультація «Формування фонематичної компетентності як запорука успішної мовленнєвої діяльності»

 

16

08.02.21

Консультація «Збагачення словника словами-ознаками»

 

17

15.02.21

Консультація «Роль батьків у підготовці дитини до школи»

 

18

01.03.21

Консультація «Поняття готовності до шкільного навчання»

 

19

13.03.21

Консультація «Ознайомлення з результатами психологічного вивчення розвитку передумов готовності до шкільного навчання».

 

20

16.03.21

Засідання круглого столу. Відповіді на запитання  батьків

 

21

22.03.21

Консультація «Запобігання шлунковим захворюванням»

 

22

05.04.21

Лекція «Щоб дорога була в радість»

Інспектор ДАІ

23

20.04.21

Індивідуальні консультації за запитами батьків.

спеціалісти

24

Кожна друга середа травня 2021

Робота в телефонному режимі та через роботу сайта закладу.

спеціалісти

 

П Л А Н

вивчення і впровадження інноваційно-освітньої програми

" STREAM-освіта, або стежинки у всесвіт"

альтернативна програма формування культури

інженерного мислення в дошкільників

на 20202021 навчальний рік .

 

Мета: Оптимізація нового інтегрованого підходу до розвитку, виховання й навчання старших дошкільників.  Зосередження уваги вихованців  на розвитку продуктивного, критичного мислення дітей, формування в них цілісної картини світу, вміння досліджувати, моделювати, творити, і головне спрямовувати свою діяльність на благо людей і природи

 

   Склад творчої групи:

   1.  Керівник творчої групи  Степачова Т.І.– психолог

   2.  Члени творчої групи

 • Разіна В.В. - вихователь
 • Іванченко Н.А. –в.о.завідувача
 • Лукяненко О.А.   - вихователь

  -    Улексіна Т.І. – вихователь

   -   Снітка О.І. – вихователь

з/п

                    

                  Зміст роботи

    Термін   

проведення

 

 

Відповідальний

1

Продовжити впровадження та ознайомлення педагогів з програмою " STREAM-освіта, або Стежина у Всесвіт"

09.2020-

05.2021

Вихователь-методист

Творча група

 

 

2

Підготувати пакет документів по

впровадженню інноваційно-освітньої програми " STREAM-освіта, або Стежина  у Всесвіт"  ( І   етап )

 

Визначити основні напрямки роботи по впровадженню інноваційної  програми на 2020-2021 н.р.

 

 

09.2020

 

Вихователь-методист

 

3

Оптимізувати роботу творчої групи в ЗДО над  інноваційною альтернетивною

програмою

Розподілити обов’язки між членами творчої групи:

 • координація та корекція спеціалістів щодо реалізації інноваційної програми на 1-му році .

 

09.2020

 

Вихователь-методист

 

4

Розпочати  накопичення банку

інформації з питання вивчення та впровадження програми "STREAM-освіта, або Стежина у Всесвіт"

 

 

09.2020-

05.2021

    

    

Творча група

5

Провести моніторингове дослідження по роботі  членів педколективу над  програмою на ІІІ етапі

 

    10.2020

 

Вихователь-методист

6

Працюємо з вихователями

 «Педагог для дошкільника»

Моделювання освітнього процесу "Предметне середовище за програмою "STREAM-освіта, або Стежина у Всесвіт"

 

 

10.2020

 

 

  

Лукяненко О.А

 Улексіна Т.І.  

7

Засідання творчої  групи

«Педагог для дошкільника»

Мета: координація і корекція діяльності педагогів щодо реалізації інноваційної програми:

      -     планування роботи творчої групи  

       -    хід впровадження інноваційної   

            програми 

       -   підготовка матеріалів

        -  аналіз матеріалів моніторингу;

        - підсумкове засідання творчої групи.

 

 

 

 

10.2020

 

 

 

 

    Творча група

8

Педагогічний калейдоскоп 

Колективний перегляд Свято «День батька»

Інтегрований підхід до розвитку виховання та навчання дітей

Родинне свято в стилі "Арт-м'юзік сейшн" за програмою «STREAM-освіта»

 

04.2021

 

Творча група

9

Творча лабораторія  «STREAM-освіта» (оновлення осередків будівельно- конструктивної діяльності різними видами конструкторів  та оформлення центрів для дошкільнят старших груп)

 

11.2020-

03.2021

    

  

Творча група

Педагоги старших груп

10

Обговорюємо разом

Впровадження в освітній процес завдань програми "STREAM-освіта, або Стежина у Всесвіт" ( )

 

05.2021

    Творча група

11

Індивідуальні консультації для педагогів з питання впровадження інноваційної програми:

- моделювання освітнього процесу (планування);

-  компоненти STREAM-освіти для пізнання світу .

  За потребою

 

          Творча група

12

Вивчення стану організації і регулювання:

-  роботи на ІІІ етапі впровадження інноваційної програми " STREAM-освіта, або стежинки у всесвіт"

оперативний контроль «Планування гурткової роботи в STREAM -центрах»

- підсумки роботи творчої групи по

впровадженню інноваційної програми (1-й

рік)

 

10.2020

 

 

01.2021

 

 

04.2021

 

 

   

 

13

Інформаційне забезпечення Методичні рекомендації щодо використання програми " STREAM-освіта, або стежинки у всесвіт"

 

09.2020

01.2021

04.2021

 

Творча група

14

Підсумкове засідання творчої групи за результатами впровадження інноваційної програми  "STREAM-освіта, або стежинки у всесвіт" (1-й рік)

 

04.2021

 

  Творча група

15

Планування роботи на новий навчальний рік.

     06.2021

   

Творча група

  

16

Дослідницька лабораторія. «Біоніка.

Вивчаємо природу.»

 

07.2021

 

Вихователі

17

День відкритих дверей "Малючок

здоров'ячок" - "На дні океану" (ігровий

стретчинг)

 

08.2021

 Творча група

 

ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА «ВІД ЖЕСТА ДО ТАНЦЮ» НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 ВЕРЕСЕНЬ

 1. Аналіз музично-ритмічних здібностей дітей.
 2. Диагностика дітей.
 3. Робота над почуттям ритму у вправі “Пошепочемося”, латв.нар.муз.
 4. Продовження роботи над ритмом вправи. Робота над вірним виконанням руху “каблучки” з напівприсіданням.

 

ЖОВТЕНЬ

 1. Узгоджувати рухи з музикою у вправі “Пошепочемося”.

Розучити елемент танцю “Каблучки” – “гострий носочок”.

 1. Навчання мови рухів. Жести “йди сюди” та “уходь”.

Розрізняти контрастні частини музики танцю “Каблучки”.

 1. Жести “йди сюди” та “уходь” . Упражняти у виразних та ласкавих рухах. Домагатися самостійності при виконанні танцю “Каблучки”.
 2. Жести “йди сюди” та “уходь”. Вчити придумувати танцювальні рухи під час танцю з лялькою. Домагатися виразного виконання танцю “Каблучки”.

ЛИСТОПАД

 1. Розучити етюд “Зустрілися”. Вчити імпровізувати танцювальні рухи з лялькою.
 2. Етюд “Зустрілися” Робота над легким бігом, плавною жестикуляцією. Робота над образним перевтіленням. “Танець зайчиків”.
 3. Етюд “Зустрілися”. Робота над осанкою, ритмом. Розвивати творчі прояви у “Танці зайчиків”.
 4. Етюд “Зустрілися”. Розвивати загольно-образні уяви понтомимічних і танцювальних рухів. “Танок зайчиків”. Навчати композиційній творчості.

ГРУДЕНЬ

 1. Познайомити з етюдом “Посварились-помирились”, венг.нар.муз. Робота над ритмом. Розучити елемент танцю “Сніжинки”, муз.П.Моріа.
 2. Навчити освідомленно і виразно передавати різні настрої. Робота над ритмічністю рухів танцю “Сніжинки”. Проявляти творчі здібності у танку “Зайчики”.
 3. Робота над ритмічним виконанням елементів етюду, легким бігом танцю “Сніжинки”. Навчити імпровізувати гру “Сніжинки і зайчики”.
 4. Робота над легкістю виконання етюду “Посварились-помирились”. Слідкувати за осанкою, зміною рухів відповідно зміні частин музики танцю “Сніжинки”. Розвивати композиційну творчість у грі “Сніжинки і зайчики”.

СІЧЕНЬ

 1. Розучити ритмічну вправу “Музичні долоньки” А.Філіпенка. Танець “Сніжинки” – робота над вільним бігом по залу.
 2. Ритмічно плескати в долоні, притупувати ногами. Робота над осанкою, красивим виконанням рухів танцю. Розвивати творчі прояви у грі “Сніжинки і зайчики”.
 3. Відпрацювати ритм вправи. Робота над виразним виконанням танцю. Варіювати ролі у грі “Сніжинки і зайчики”.
 4. Робота над самостійним виконанням вправи, танцю. Заохочувати дітей до самостійних пропозицій під час гри.

ЛЮТИЙ

 1. Розучити етюд на розвиток жестів ласки і плача “Пожаліли” А.Гречанінова. Розучити 1,2 фігури танцю “Каченята”,
 2. Вчити виразно виконувати пантомимічні рухи етюду “Пожаліли”. Розучити танець до кінця.
 3. Етюд “Пожаліли”. Робота над плавністю рухів. Вчити свідомо передавати настрої образів. Танець “Каченята”. Узгоджувати рухи з музикою.
 4. Робота над вільним, непримушеним виконанням елементів вправи.

      Танець “Каченята”. Змінювати рухи зі зміною частин.

БЕРЕЗЕНЬ

 1. Етюд на розвиток танцювальної імпровізації “Зірвемо кульбабу”.

      Танець “Каченята”. Вільно рухатись по залу, тримаючи осанку. Шикуватися у коло.

 1. Етюд. Вчити рухатися спокійним кроком, уявляти себе на лузі. Освідомлювати образний зміст.

     Танець “Каченята”. Творчо передавати образ каченят, спонукати до виконавчої творчості.

 1. Етюд. Рухатись в ритмі музики, згідно музичним образам. Танець “Каченята” – чітко та виразно виконувати елементи танця.
 2. Етюд. Рухатись в римі музики, згідно музичним образам. Танець “Каченята” – робота над самостійним виконанням.

КВІТЕНЬ

 1. Розучити гру з психогімнастики “Веселі та сумні жабки”, ритмічну вправу “Горішки та каштани”
 2. Розвивати творчі здібності, придумуючи “Таночок квітів” на  мз. П.Чайковського. Вміти імітувати веселих та сумних жабок. Відображати різний ритмічний малюнок стукоту каштанів та горішків.
 3. Придумувати різноманітні рухи квітів, рухаючись під музику. Легко та високо підстрибувати у грі “Веселі та сумні жабки”. Вчитися придумувати ритмічний малюнок стукоту каштанів та горішків.
 4. Відображати в рухах характер музики “Таночку квітів”, придумуючи нові композиції. Вірно передавати сум та радість жабок. Передавати ритм хлопками, цоканням, стуканням, клацанням.

ТРАВЕНЬ

                1-4 тижні. Повторення і закріплення матеріалу, вивченого на протязі навчального  року.