ЗВІТ КЕРІВНИКА ПЕРЕД БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

Завдання звітування:

-        Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

-        Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.  

     Як  керівник  закладу освіти  у своїй діяльності керуюся Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», законодавством України, нормативними актами, що регламентують роботу керівника.   Також здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних органах, установах, організаціях. Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори колективу закладу та батьківської  громадськості.

      Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва – демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі думки колективу і інтересів справи. Намагаюсь створити такий мікроклімат, щоб успіхи кожного сприймались продуктивно, підтримую ініціативність та самостійність.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату. Разом з колективом працюю над створенням позитивного іміджу закладу. Метою моєї управлінської діяльності та адміністративної ланки стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку особистості педагога і дитини, реалізації особистісно-орієнтованого навчання і виховання.

        Заклад дошкільної освіти  №366 «Посмішка » був введений в експлуатацію у 1979 році.

Адреса:  м. Дніпро  , вул. Калинова 92.

Згідно Статуту  ЗДО  мова виховання та навчання – українська.

 

  Заклад  розраховано на 11 груп: з яких 8 груп дошкільного віку, 3 - групи раннього віку. У  закладі дошкільної освіти  № 366  всього працівників - 45, з них педагогів – 24. ЗДО  працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові. Щоденний графік роботи закладу: 07:00-17:30 год.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу у 2020 – 2021 навчальному  році  спрямовував свою роботу на вирішення завдань:

 1.Здійснення  методичного  супровіду  впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Підвищувати рівень культури педагогів у використанні мультимедійних засобів  та  навчальних платформ  для самоосвіти та в організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників.

2. Підвищення    компетеності   педагогів з основних концептуальних положень SТRЕАМ-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку. Забезпечити вивчення та використання в освітньому процесі технології критичного мислення. Спрямування  роботи педагогічного колективу на розвиток розумових здібностей дитини, культури інженерного мислення шляхом інтеграції в освітньому процесі. 

3.  Забезпечення  наступності  у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (  педагогічне партнерство вихователів ЗДО та вчителів перших класів щодо створення розвивального середовища, осередків діяльності, застосування компетентнісного та діяльнісного підходів під час освітнього процесу для розвитку особистості, організації та проведення ранкових зустрічей, використання ігрових методів у навчальних заняттях).

4.Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої  компетенції  дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.   

5. Спрямування  роботи колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я. Удосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та впровадження в освітній процес новітніх здоров’язбережувальних технологій.

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України,

- Закону України «Про відпустки»,

- Освітньої програми для дітей від 2 до 7років « Дитина»

Крім програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2020-2021 навчальному році.  

В   закладі  дошкільної освіти для здійснення освітнього процесу створені всі необхідні умови. Матеріальна база    закладу дошкільної освіти відповідає дитячому контингенту навчального закладу.

Кожна вікова група відповідає санітарно-гігієнічним нормам, має естетичний вигляд. Меблі підібрано відповідно до зросту дітей. Кожна дитина має свою шафу, стіл, стілець, ліжко. В кожній групі створені куточки, які відповідають вимогам дошкільної дидактики (доступності, наочності, послідовності, повторності) та направлені на розвиток всебічно розвиненої особистості.

На території дошкільного навчального закладу розташовано 11 ігрових майданчиків.Стан обладнання знаходиться на належному рівні. Територія  закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена, оздоблена квітниками, городами, завезено пісок в пісочниці. Все обладнання на майданчиках пофарбовано в яскраві кольори та раціонально сполучається з ігровими будівлями, квітниками. Колектив та батьки  дошкільного закладу доклали багато зусиль до проведення ремонтно-відновлювальних робіт з метою покращення умов перебування дітей в  закладі дошкільної освіти . Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з батьками активно працював над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, в порівнянні з минулим навчальним роком на 3% поповнились новими матеріалами куточки фізичного виховання, зони дослідницької діяльності малят, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені всі групові кімнати , кабінети, музична  та спортивна зали, коридорах.               

Робота закладу дошкільної освіти  проводилась відповідно до  змісту Концепції розвитку закладу, Річного плану роботи та потреб сучасного суспільства, спрямовувалась на продовження  спільної роботи закладу дошкільної освіти і сім’ї  для забезпечення діяльнісного підходу до формування основ  соціальної компетентності, адаптації до соціального середовища у дітей раннього та молодшого дошкільного віку шляхом запровадження освіти сталого розвитку; забезпечення наступності у формуванні комунікативної та математичної компетентності здобувачів освіти шляхом запровадження інтерактивної взаємодії  в процесі формування елементарної математичної грамотності, діалогічного та зв’язного мовлення на заняттях та в повсякденному житті; вдосконалення психологічного супроводу  з метою  спрямування освітнього процесу від накопичення знань до формування компетентностей (здоров’язбережувальна, комунікативна, предметно-практична, сенсорно-пізнавальна, природничо-екологічна, художньо-продуктивна, мовленнєва, соціальна,  особистісно-оцінна) в процесі підготовки дітей до шкільного життя відповідно до Концепції «Нової української школи».

Взаємодія з педагогами відбувається на основі особистісно-орієнтованого підходу. За результатами співбесід, діалогів, самоаналізу діяльності педагогів, анкетування за різними напрямами  визначається потенціал кожного педагога, його можливості, рівень професіоналізму. З урахуванням отриманих результатів було сплановано різні форми роботи з педагогами: групові, колективні, та індивідуальні. Методична робота з педагогічними кадрами протягом року була побудованана принципах доступності, рівності умов для кожного педагогічного працівника, безперервності їх професійного вдосконалення. Структура роботи сприяла реалізації поставлених завдань; підвищення рівня професійної майстерності кожного педагога. Всі форми методичної роботи планувались з урахуванням загальної та професійної компетентності педагогів. З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів у навчальному році проводилась робота за напрямами: -розроблення та впровадження проектної діяльності в закладі;-організація тематичних виставок методичної літератури відповідно до тем педрад, семінарів, практикумів;-проведення практичних тренінгів щодо опанування оновленого змісту Базового компоненту дошкільної освіти;-психолого-педагогічних консультацій з вивчення діючих навчальних програм, проведення майстер-класів, колективних переглядів; та інших методичних заходах.      

В 2020-2021 навчальному році, згідно чинного законодавства, організовано інклюзивну групу на базі групи №8 «Білочка» з наданням корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами. Досвід перебування дітей з ООП у ДНЗ -наголос на соціально-емоційному розвитку, дають можливість дітям навчатися емпатії, рівності, толерантності, багатоманітності, набувати знаньщодо своїх прав.Наразі є велика потреба розвивати інклюзивну освіту на рівні ДНЗ, бо ранній і дошкільний вік є важливим для розвитку усіх дітей, а для дітей з особливими освітніми потребами цей період має особливе значення.

Творчість, креативність та професіоналізм всього педагогічного колективу сприяє всебічному розвитку  дошкільників. В закладі постійно проводяться спортивні, розважальні заходи, конкурси, вікторини.

 

Контроль є важливою функцією управління, який спрямований на інформування про стан об’єкта. Саме з цією метою діяльність адміністрації була злагодженою, систематичною, цілеспрямованою, що своєчасно давало можливість запобігати негативним результатам в роботі. Основною умовою організації контролю є його інтеграція та плановість.Основним змістом контролю було відстеження роботи працівників в рівноважному стані.   Щоденно збиралася інформація про діяльність суб’єктів, відпрацьовувалися рекомендації щодо поліпшення якості робочих процесів. При цьому обов’язково враховувалися функціональні обов’язки працівників.  Директором, вихователем - методистом постійно контролювалася планування освітньої роботи, готовність педагогів до робочого дня, медико –педагогічний контроль за оздоровчою роботою в  ЗДО, стан проведення навчально –виховної роботи, виконання заходів щодо зміцнення здоров’я дітей, формування культурно –гігієнічних навичок та самообслуговування, якість проведення свят, розваги, Днів здоров’я тощо

 

Щодо заходів охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку доповідаю наступне:

Робота з дітьми, що не охоплені дошкільною освітою носить систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи які включають:

- соціально − педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6річного віку, котрі не відвідують дошкільний заклад;

- роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою,

- складено план роботи з дітьми та батьками,

- батьків ознайомлено з режимом роботи педагогів − спеціалістів,

- надані консультації за запитом.

 

Ефективною  додатковою  формою  організації варіативності навчання освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу  є гурткова робота. Вона спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток в них загальних і спеціальних здібностей, а саме:

      «Від жесту до танцю» (хореографія) – музичний керівник Ампілогова О.М.

« Казкове королівство» (шахи)    - практичний психолог Степачова Т.І..

 

Щодо заходів по зміцненню та модернізації матеріально – технічної бази закладу докладаю наступне:

 

У 2020-2021  навчальному році покращився матеріально – технічний стан дошкільного закладу.

Для забезпечення комфортного режиму роботи груп та закладу придбано:

-    фарбу для проведення зовнішніх та внутрішніх  малярних робіт;

- методичну літературу;

- москітні сітки;

- кліше для печаток( у звязку зі зміною назви закладу);

- поповнено рахунок за Інтернет «Київстар»

- замінено лампи та прожектори (за потребою) у приміщеннях та на території закладу.

- медикаменти для невідкладної допомоги дітям  

- тример , ліска, ніж для тримера (на час покосу трави).

- квіти «петунії», «чорнобривці», сальвії.

- канцтовари  та  господарчі товари.

     - стенд « пожежна безпека».

завезено пісок до оздоровчого періоду.

 

 Підготовлено систему опалення методом промивки до осінньо-зимового опалювального сезону 2021 – 2022 р.р.

 

Методичний кабінет поповнено посібниками та літературою,  Поповнені групові  ігрові осередки новими іграшками та атрибутами. Для організації оздоровчого періоду в кожну групу придбано обладнання для ігор з водою, повітрям та піском, завезено річковий пісок у кількості 5 тонн в пісочниці.

Завдяки спільній праці вихователів та батьків пофарбовано ігрове обладнання на подвір’ї.

За рахунок бюджетних коштів

- забезпечено заклад  вогнегасниками;

- миючі засоби, туалетний папір, серветки, гумові рукавички дезінфікуючі засоби;

- завершено утеплення будівлі заклад;

- капітальний ремонт   альтанки  групи № 1;

 - оформлено  підписку  журналів  на  наступний  рік;

- проведено гігієнічні дослідження (повітря, освітленості,  води питної та води водопровідної).

За рахунок депутатських коштів:

За поточний рік допомога не надавалась.

 

В планах на майбутнє:

- продовжувати надавати якісну дошкільну освіту дітям, використовуючи новітні технології;

- ремонт  групових та туалетних кімнат   у  шести  групах ;

- проведення робіт по заміні огорожі;

- проведення робіт по реконструкції павільйонів;

- заміна асфальтного покриття;

- ремонт пральні та медичного блоку;

- заміна покрівлі будівлі ЗДО;

- 100% забезпечення кадрами;

- поповнення методичного кабінету, ігрових та спортивних осередків.

Щодо заходів забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільністю їх розстановки докладаю наступне:

         Заклад забезпечено педагогічними кадрами. Вакансія   вихователя є у групах дошкільного віку № 8,№6,№4. Враховуючи потенціал кожного педагога,  педагогічні кадри при комплектуванні груп, розставлені доцільно, а саме: організовано наставництво досвідчених педагогів над молодими спеціалістами.Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів: І раз на 5 років педагогічний склад проходить курси підвищення кваліфікації при КЗВО « Дніпровська академія неперервної освіти», ДОР та атестацію на відповідність займаній посаді.

Щовівторка  у ЗДО проходить методична година, на якій педагоги мають можливість підвищувати свій фаховий рівень у ході проведення консультацій, семінарів, практикумів. До кожної педагогічної ради вихователі готують відкриті покази занять та режимних моментів, які переглядаємо колективно, проводимо роботу над помилками. Педагоги мають змогу підвищувати свій фаховий рівень і в процесі відвідування методичних об’єднань, педагогічних майстерень, шкіл передового педагогічного досвіду. Протягом року вихователям надавалися консультації згідно річного плану. Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів. Окремо консультувались вихователі зі стажем роботи, вихователі – початківці, вихователі без фахової освіти.

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, 2  музичних керівника, асистент вихователя, 19 вихователів.

   З них мають:

Вища категорія: Доброхотова А.С., Ударцева Ю.П., Животовська І.А.

I категорія :  Іванченко Н.А.,Улексіна Т.І.

II категорія : Бабенко Я.В., Винник Л.О.,Снітка О.І, Разіна В.В., Степачова Т.І., Ягольник М.С.

Педагогічне звання:  Кожухар Л.А., Ампілогова О.М., Гур′єва В.П., Доброхотова А.С., Животовська І.А.

 

Протягом року, з метою підвищення професійної майстерності педагоги займалися самоосвітою. Вивчення науково-методичної літератури надало змогу педагогам підвищити свої теоретичні знання, розвивати індивідуальні особливості кожної дитини, здійснювати диференційований підхід . Удосконалення рівня професійної компетентності –один з основних напрямків реформування системи освіти. Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. (Закон України «Про освіту»). Виходячи з цього, головними завданнями методичної служби є стимулювання самоосвіти і саморозвитку педагогічних кадрів та надання своєчасної методичної допомоги у даному напрямку. Педагоги закладу впродовж року удосконалювали рівень своєї професійної компетентності шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності   спрямованих на вдосконалення своєї фахової компетенції. Епоха інноваційного суспільного розвитку підвищує вимоги до сучасного педагога, потребує вдосконалення професійної майстерності на більш високому рівні.Відповідаючи вимогам сучасної освіти, педагоги закладу беруть активну участь в заходах, виходячи за формат міського та районного рівня.  

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України та планом заходів з проведення атестації в дошкільному навчальному закладі про атестовано 6  педагогічних працівників.

 

 Соціальний захист дітей закладу

Робота    закладу  дошкільної  освіти  направлена на виховання гармонійно розвиненої дитини, створення сприятливої атмосфери, в якій розкриваються здібності дітей.Заклад  дошкільної освіти забезпечує формування громадянської особистості своїх вихованців, що поєднує в собі розвинену моральну і правову культуру. В результаті роботи дорослі і діти усвідомлюють, що кожна людина має право на життя, охорону здоров'я, рівність з іншими людьми, честь і гідність.

У нашому закладі  дошкільної освіти  виховуються 11 дітей з багатодітних родин, 4 дітей ВПО, 3 дітей , батьки яких є учасниками АТО, 2 дітей з ООП.

Адміністрацією ЗДО розроблені певні заходи, а саме:

- надається методична і консультативна допомога сім'ям, забезпечується процес включення батьків у роботу з виховання, навчання та адаптації дитини;

- створено соціальний паспорт родин пільгових категорій.

 

Організація харчування .

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються у  закладі.

У ЗДО створені умови для харчування здобувачів дошкільної освіти. Обладнання і стан харчоблоку відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.   Режим харчування вихованців цілком відповідає режиму роботи ЗДО та сприяє формуванню культури здорового харчування та культурно-гігієнічним навичкам здобувачів дошкільної освіти. Загальний контроль за станом харчування здійснює директор закладу та сестра медична старша.  

Повноцінне та якісне харчування дітей є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування дітей ведеться відповідно «Інструкції з організації харчування дітей», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. №298/227.

У дошкільному закладі 3-х разове харчування, згідно двотижневого меню. Здійснює послуги з надання харчування ТОВ «Продрезерв №5» з 05.03.2018 року.

Вартість харчування з 1 січня 2021 року  в закладах дошкільної освіти Дніпра на одну дитину становить:

раннього віку - 31 грн 5 коп. (З них, 12 гривень 73 копійки - батьківська оплата і 18 гривень 32 копійки - оплата за рахунок бюджету)
для дитини дошкільного віку - 50 гривень 5 копійок. (з них, 20 гривень 52 копійки - батьківська оплата і 29 гривень 53 копійки - оплата за рахунок бюджету. 

Визначено ряд пільгових категорій з оплати за харчування в дошкільних навчальних закладах. Звільняються від оплати:

  • діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування; 100%
  • діти із сімей, сукупний дохід в яких на кожного члена за попередній квартал не перевищив рівня прожиткового мінімуму; 100%
  • діти-інваліди та діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;100%
  • діти учасників АТО; 100%
  • діти із багатодітних сімей, у яких троє і більше дітей відвідують дошкільні навчальні заклади. 50%
  • діти переселенці; 100%

 

   Медичне обслуговування.

Медичний блок розташований на першому поверсі, забезпечений необхідним обладнанням та інвентарем, медичними препаратами обладнаний необхідними меблями,

У ЗДО створені умови для медичного обслуговування здобувачів дошкільної освіти, яке відповідає вимогам Порядку медичного обслуговування дітей у ЗДО  та сприяє зміцненню й збереженню їх життя і здоров’я. Постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя, загартування та раціонального харчування, а також профілактичні заходи задля зниження рівня захворюваності вихованців:

- контроль за станом здоров’я дітей;

- ретельний ранковий фільтр;

- активний руховий режим;

- профілактичні бесіди з батьками щодо здорового способу життя.

Організація протиепідемічних заходів у закладі  здійснювалась відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та з урахуванням тимчасових рекомендацій, спрямованих  на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Перед початком зміни проводився температурний скринінг усім працівникам ДНЗ.Працівник, в якого при проведенні температурного скринінгу  виявлено температуру тіла понад 37,2 С або ознаки респіраторних захворювань не допускався до виконання обов’язків.

Температурний скринінг дітей проводився при вході (початковий) у заклад та кожні 4 години (поточний) з занесенням показників у відповідний журнал довільної форми.

На вході до закладу було організовано місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60 % для ізопропілових спиртів та понад 70 % для етилових спиртів.

Використання антисептиків дітьми відбувалося виключно під контролем працівників закладу. Самостійний доступ дітей до  спиртових антисептиків був обмеженим.

На період адаптивного карантину в дошкільному навчальному закладі:

– розробили адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об’єднання/змішування груп;

– обмежили кількість дітей в групах, виходячи з можливості забезпечення належних протиепідемічних умов та контролю над їх дотриманням;

– проводили додаткові  ігри та вправи, які б доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;

–  надавали пріорітет активностям, що проводяться на відкритому повітрі;

– переформували розміщення в кімнатах для занять таким чином, щоб забезпечити максимально можливе фізичне дистанціювання;

– обмежили заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом;

– обмежили заняття та ігри, що потребують використання значної кількості додаткового  інвентаря;

– забезпечили процес організації харчування, що дозволяє мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно, або одночасно перебувають за одним столом.

Директор та  сестра  медична старша постійно контролюють дотримання у групах протиепідеміологічних заходів, режиму дня і провітрювання, санітарний  стан.  Сестра медична старша   регулярно проводила спостереження за організацією оптимальних санітарно-гігієнічних умов: забезпеченням вологого щоденного прибирання групових кімнат, дотриманням повітряно-теплового режиму, фізичного навантаження на фізкультурних заняттях.

Всі зауваження, які виникали протягом року були виправлені під контролем   сестри медичної старшої. У зв’язку з підвищеною  захворюваністю дітей раннього віку постійно проводилось кварцювання груп, прогулянки на свіжому повітрі, контроль за ранковим прийомом дітей до саду (вимірювання температури). Питання стану здоров’я дітей, створення оптимальних умов для зниження захворюваності та оздоровлення дошкільнят завжди були присутні на нараді при завідувачеві.

 З дітьми і батьками проводились цілеспрямовані бесіди про здоров’я і фізичний розвиток, спорт і гігієну, раціональну рухову активність протягом всього дня.

Вихователі щодня проводили ранкову гімнастику, пальчикову гімнастику,  гімнастику після сну, фізкультхвилинки на заняттях, з метою попередження перевтоми.  Працівники  закладу дошкільної освіти  ведуть велику профілактичну роботу, спрямовану на підвищення захисних сил дитячого організму.

 

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

З метою збереження життя і охорони здоров’я дітей, навчання
безпечної поведінки та підведення підсумків роботи за рік у останній
тиждень травня проведено Тиждень безпеки дитини.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено
навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та
позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання.

Колектив закладу працював  у тісному контакті з батьківською громадськістю.Адміністрацією та вихователями  ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Саме така співпраця орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовує для цього різні активні форми співпраці:-Батьківські збори;-Індивідуальні консультації різних спеціалістів;-Дистанційне навчання;-Організація різних видів виставок: малюнки, поробки, пекарські вироби;-Залучення батьків до активної участі у проведенні різноманітних дитячих свят та розваг;-Залучення батьків до спільних трудових відносин, що сприяють покращенню території закладу;-Спільна співпраця по озелененню території ДНЗ.

          Родина і заклад дошкільної освіти – два суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Тому ми впроваджуємо найрізноманітніші форми роботи з батьками. Це: дні відкритих дверей, круглі столи, семінари, тренінги, робота з батьками дітей ООП, батьківські конференції, телефон довіри, бесіди, дискусії. Акцентуючи увагу на роботу закладу в умовах карантину, та ускладненої епідеміологічної ситуації з причини розповсюдження корона вірусної хвороби на COVID-19, всі заплановані заходи відбувались в онлайн -режимі .В усіх групах, на сьогоденні, утворені групи «вайбер» для батьків, де педагог має прямий зв'язок у спілкуванні та вирішенні нагальних потреб. Одна зі складових нашої роботи –це сумісна праця з благоустрою території та партнерство в покращені матеріально-технічної бази закладу.  Садочок –красивий та сучасний, звичайно, це постійна кропітка робота батьків та працівників закладу в його утриманні та модернізації.

 Для яскравого оздоровлення вихованців проведено фарбування, вуличного ігрового та спортивного обладнання, вуличних доріжок, урн, лавок, спортивного майданчику, тіньових павільйонів.Для озеленення території ЗДО № 366  працівниками та батьками вихованців були висаждені  весняні квіти, а саме : піони, ромашки, крокуси,   флокси,  тюльпани, іриси, гібіскуси , однорічні квіти.З кожним роком заклад стає  красивішим, зеленішим та сучаснішім.

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази ЗДО. Саме тому педагогічний колектив продовжує працювати над створенням та оновленням розвивального предметно-ігрового середовища для створення оптимальних умов перебування дітей в ЗДО.

      Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у ЗДО створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, проте, є ряд  недопрацьованих  питань, на які треба звернути увагу:

  • Клопотання щодо капітального ремонту огорожі закладу,заміни  асфальтового  покриття  на  території;
  • Клопотання щодо придбання  комп’ютерного  і  мультимедійного обладнання  та підключення  до мережі  Інтернет;  
  • Забезпечення  якісної  та доступної  освіти для осіб з ООП;
  • Порушувати  питання  щодо   придбання сучасного  ігрового обладнання  та покриття  на  ігрових  майданчиках.

Протягом 2020/2021 навчального року батьки та громадськість знайомилися з роботою ЗДО через  електронні батьківські куточки,  веб-сайт ЗДО. Від імені всього колективу і особисто від себе висловлюю подяку батькам вихованців, які небайдужі до життя нашого закладу та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах щодо його покращення, а також хочу завірити, що й надалі в ЗДО буде проводитись робота для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками, громадськістю.

 

Робота зі звернення громадян.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 366  в дошкільному навчальному закладі робота щодо звернень громадян з питань діяльності навчального закладу ведеться на належному рівні. Всі питання, зауваження та пропозиції не залишені без уваги та вирішені позитивно.В основному громадяни звертались з питань влаштування дітей до ДНЗ, переводу дитини до іншої групи дошкільного закладу, відрахування дитини з дошкільного закладу, надання довідок працівникам закладу з місця роботи, надання довідок батькам про відвідування їх дітьми закладу, працевлаштування.За суб’єктом всі звернення були індивідуальними. Розроблено та затверджено графік особистого прийому громадян, інформацію розміщено на стенді «Для вас батьки» та на сайті закладу.Відсутність факту повторних звернень та скарг обумовлюється вжитими заходами щодо поліпшення ефективності роботи з даного напрямку, а саме:

- індивідуальний підхід до розгляду звернень громадян, детальне вивчення змісту звернення та підбір доцільних методів, шляхів розв’язання питань;

- максимально ефективний розгляд та реакція на усні звернення громадян;

- забезпечення максимальної ефективності зворотного зв’язку (телефонним зв’язком, індивідуальні консультації);

- подолання бар’єру у спілкуванні, взаємопорозумінні з представниками громадськості, є систематичне відвідування директором масових заходів за участю батьків вихованців;

- розгляд звернень у максимально короткі строки;

- якісна підготовка та контроль за отриманням відповіді на звернення;

- систематичний аналіз роботи із зверненнями громадян, систематизація основних питань за зверненнями;

- фіксація звернень громадян для виявлення суттєво важливих питань;

- окрема увага до кола питань, що цікавить громадян стосовно діяльності дошкільного закладу.

Всі звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні відповіді і пояснення. Повторних звернень не надходило. Вдосконалюється практика проведення особистих прийомів громадян директором  та вихователем - методистом.        

 

 

08.07.2021 р.